આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી

Print PDF
Article Index
અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી
Page 2
Page 3
All Pages
વ્યાયામ શાસ્ત્ર
ડૉ.શ્રીમતી.મૌશુમી.એમ.કુવાવાલા,
B.Sc. P.T (Physical Therapy) B.Sc. P.T (Physical Therapy) Specializing in Manual Therapy,
Clinic:૮, સ્ટેટસ ચેમ્બર્સ, રેંગલાર પરાંજપે લેન, ઓફ એફ.સી.રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન નં.+૯૧ ૨૦ ૫૫૧૦૧૦૯,
મોબાઈલ : ૯૮૨૨૦ ૬૦૩૦૧,
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.અતીફ. શેખ,
B.Sc. P.T (Physical Therapy),, જહાંગીર ઇસ્પિતાલ, પૂણેમાં તે અંગ વ્યાયામ ચિકિત્સક તરીકે કામ કરે છે.
ઈસ્પિતાલ : જહાંગીર ઇસ્પિતાલ, અંગ વ્યાયામ ચિકિત્સાનો વિભાગ,
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૫.૩૦,
ઇ-મેલ:- contact@aarogya.com.
ડૉ.ભાવના ઝવેરી,
B.Sc. P.T (Physical Therapy) હર્મસ ડૉકટર હાઉસ, પૂણેમાં સત્તાધાર અંગ વ્યાયામના ચિકિત્સક તરીકે કામ કરે છે.
ઇસ્પિતાલ : હર્મસ ડૉકટર હાઉસ, અંગ વ્યાયામના ચિકિત્સાનો વિભાગ,
સમય : સવારના ૧૦.૩૦ થી બપોરના ૧.૩૦.
ડૉ.બિંદુ મુકરજી
M. Sc. (Physical Therapy), ઉપરીના મદદનીશ તરીકે અંગ વ્યાયામની ચિકિત્સા, પારસી સામાન્ય ઇસ્પિતાલમાં કામ કરે છે અને સફળ રીતે ખાજગી ધંધો કરે છે.
રૂગ્ણાલય : બી.ડી.પારસી સામાન્ય ઇસ્પિતાલ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
વ્યાવસાઈક ઉપચાર પદ્ધતિ
ડૉ.નીલિમા પાટીલ
B.Th.O, M.Sc. (O.T.), D.S.S.
રૂગ્ણાલય : રૂદ્રવિણા, ૪૪, યશશ્રી હાઉસિંગ સોસાયટી, એમ.આય.ટી કૉલેજની નજીક, પૌડ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૩૮, મહારાષ્ટ્ર,ભારત.
ફોન નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૫૧૧૫૬
ઇ-મેલ: contact@aarogya.com.
મજ્જાતંતુનુ શાસ્ત્ર
ડૉ.સુધીર.એસ.કોઠારી
MBBS., MD (Med.), DM (Neurology)
રૂગ્ણાલય : ૧૧૭૦/૧, જે.એમ.રોડ, જે.એમ.મંદીરની પાસે, હૉટેલ પંચાલીની સામે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫. મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન નં.+૯૧ ૨૦ ૫૫૩૫૫૨૦, ૫૫૩૩૬૯૯.
સમય : બપોરના ૧૨થી સાંજે ૬ (સોમવાર થી શુક્રવાર).
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.એન.આર.ઈચ્છાપોરીયા
MD (Med.) DM Neurologist
રૂગ્ણાલય : ૩૯-૪૦, શાંતી કુંજ, જુનો બ્લૉક, જીપીઓની ચૌપાટીની સામે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૬૧૬૩૫૨૩,
સમય : સાંજે ૬ થી ૮ (સોમવાર થી શુક્રવાર)
રૂગ્ણાલય : જહાંગિર ઇસ્પિતાલ અને મેડીકલ સેન્ટર, ૩૨, સસુન રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૬૧૨૨૫૫૧
O.P.D.સવારના ૧૧.૩૦ થી બપોરના ૨.૩૦,
ફેક્સ : + ૯૧ ૨૦ ૬૧૩૭૨૮૨,
મોબાઈલ : ૯૬૧૨૫ ૦૦૮૦૦
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com.
ડૉ.સુનીલ.બેન્ડીસ્ટી
MD (Medicine), DNB (Neurology) DM (Neurology)
રૂગ્ણાલય : રૂબી હોલ ક્લિનીક, પોલી ક્લિનીક
સમય : સવારના ૧૧ થી બપોરના ૧
ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૬૧૨૩૩૯૧,
(ગુરૂવાર શિવાય),
સલાહકારનો ઓરડો, મેડીનોવા, જંગલી મહારાજ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫ મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : સાંજના ૪ થી ૬. ફોન નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૫૩૪૧૮૬
(ગુરૂવાર શિવાય)
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.હેમન્ત સંત
M.D., D.M.(Neurology)
રૂગ્ણાલય : રેમેડી ક્લિનીક, બાજીરાવ રોડ, ટેલીફોન ભવનની સામે
સમય : સાંજે ૭ થી રાતના ૯.
ફોન.નં. + ૯૧ ૨૦ ૪૪૭૦૨૮૪
ઇસ્પિતાલ : પૂણે ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઑફ ન્યુરોલોજી, હારડીકર ઇસ્પિતાલ, રાહુલ સિનેમાની સામે, પૂણે -૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત,
સમય : સોમવાર થી શુક્રવાર - સાંજના ૪ થી ૬.
ફોન.નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૫૩૬૫૩૧,
ઇ-મેલ : contact@aarogya.comE.N.T.
ડૉ.કે.કે.દેશારડા
MS (OTOL), DLO (London)
રૂગ્ણાલય : બનાલી કૉમ્પલેક્સ, બીજે માળે, નલ સ્ટૉપ, કર્વે રોડ, પૂણે - ૪૦૦ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૪૩૦૪૭૩
સમય : સવારે ૯ થી ૧૧ અને સાંજે ૫ થી ૮.
ઇસ્પિતાલ : કે ઈ એમ ઇસ્પિતાલ, (અધ્યાપક અને ઉપરી, (Otolaryngology) રાસ્તા પેઠ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : OPD સોમવાર, બુધવાર સવારના ૧૧.૩૦ થી ૧.૩૦.
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.શ્રીમતી ગૌરી બેલસરે
M.B.B.S, M.S.(E.N.T)
રૂગ્ણાલય : Belsare ENT Hospital ‘Durvankur’
બેલસરે ઇએનટી ઇસ્પિતાલ, "દુર્વાન્કુર", ડી-૯, કસ્તુરબા સોસાયટી, વિશ્રાંતવાડી, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૬૬૯૭૩૫૨.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.સંદીપ કરમરકર
M.D. F.A.I.N.O.T (Italy)
રૂગ્ણાલય : લુનાવત કૉમ્લ્પેક્સ, નં.૧૧ની બાજુમાં, પેહલો મજલો, એફ વિંગ, નવા પી.એમ.ટી બસ સ્ટૉપની સામે, કર્વે રોડ, કોથરૂડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૪૬૮૫૭૨
સમય : સોમવાર થી શનિવાર, સાંજે ૬.૩૦ થી ૮.૩૦.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.વિજય સોનવણે
M.B.B.S., MS(ENT)
સરનામુ : એ૬/એ, આયકર સોસાયટી, ૧૩૭/૨-૧, પૌડ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઘરનો ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૪૬૨૯૮૬
ઇસ્પિતાલ : +૯૧ ૨૦ ૪૪૭૬૪૪૬
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
નેત્રવિજ્ઞાન
ડૉ.માધુરી ચાંદોરકર
MBBS, DOMS.
રૂગ્ણાલય : ૨, આઈડીયલ કૉલોની, રૂપી કો.ઑપ.બેન્કની નજીક, પૌડ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત,
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૩૪૪૧૯.
સમય : સવારના ૯ થી બપોરના ૨ (સોમવાર થી શનિવાર).
૧૧, પ્રસાદ ચેમ્બર્સ, કર્વે રોડ, રૂનાવલ પ્લાઝાની સામે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : સાંજે ૫ થી રાતના ૮ (સોમવાર થી શનિવાર).
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૪૫૮૨૬
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.રમાકાંત વસંત હીન્ગે
MBBS , DOMS.
ઇસ્પિતાલ : સંજીવન ઇસ્પિતાલ, કર્વે રોડની બાજુમાં, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૩૬૦૫૩
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.સંજય.ટેકવડે
M.B. DOMS., MFCOI.
રૂગ્ણાલય : અમર જ્યોત આય ક્લિનીક, ક્રિશ્ના ચેમ્બર્સ, ૮/૪, મુકુંદનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૩૭, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૪૨૬૮૬૨૮/૪૨૬૮૬૯૮.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.શ્રીકાંત કેલકર
M.S. (Ophthalmology)
રૂગ્ણાલય : Ynis – Ynos, રેંગલર પરાંજપે રોડ, વૈશાલી હૉટેલની પાછળ, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૫૩૫૩૧૫
ઇસ્પિતાલ : National Institute of Ophthalmology, ૧૧૮૭/૩૦, ઘુલે રોડની પાસે, ફુલે મ્યુઝીયમની નજીક, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૬૩૬૯/૫૫૩૬૩૨૪
ઇ-મેલ : contact@aarogya.comઅસ્થિસ્નાયુનુ વિજ્ઞાન
ડૉ.કાન્તીલાલ.એચ.સંચેતી
MBBS., MS.Orthopaedics
ઈસ્પિતાલ : સંચેતી ઇન્સ્ટીટુટ ઓફ ઓરથોપેડીક્સ એન્ડ રીહેબીલીટેશન, પૂણે, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૩૩૩૩/૪
સમય : સવારના ૬.૩૦ - સોમ, બુધ અને શુક્રવાર. સવારમાં ૯ વાગ્યે O.P.D.
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.પરાગ.કે.સંચેતી
M.B.B.S., M.S., (Ortho.), D.N.B.
ઇસ્પિતાલ : Consultant Orthopaedic Surgeon, સંચેતી ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓરથોપેડીક્સ એન્ડ રીહેબીલીટેશન, પૂણે, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૩૩૩૩/૪
ફેક્સ : +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૩૨૩૩
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.અજીત.દામલે
M.S. General Surgery, M.S. Orthopedics, D. Ortho.
રૂગ્ણાલય : ૧૧૩૨, વિષ્ણુદર્શન,
હૉટેલ લલિત મહેલની પાસે, એફ.સી.રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૬, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૬૫૩૪૨૪
એમએમસી હૉટેલ રીગલ પેલેસ બિલ્ડીંગ, ૩જો મજલો, રોક્સી સિનેમાની સામે, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઘરનુ સરનામુ : બી/૩, મારબલ આર્ક, એચ.કે.એમ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૬, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઇ-મેલ contact@aarogya.com
મનોપચાર રોગનુ શાસ્ત્ર/મનોવિજ્ઞાન
ડૉ.દત્તાત્રેય ધવલે
M.D. (Psych. Med.), D.P.M.
ઇસ્પિતાલ અને ઘર : ૧૧૭૦/૨૦એ, રેવન્યુ કૉલોની, શિવાજીનગરની નજીક, ટેલીફોન એક્સચેંજ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : સવારના ૧૦ થી ૧ અને સાંજે ૫ થી ૮ (મુલાકાતનો સમય નક્કી કરીને)
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૫૦૭૪
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.સુપર્ણા તેલંગ
Phd, DPM Consultant Psychiatrist.
ઇસ્પિતાલ : ઉશા નર્સિંગ હોમ, ૧૪૯, મહાત્મા ગાંધી રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૬૩૪૪૯૬૯/૬૩૪૪૩૯૫.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.મોહન.આગાશે.
M.B.B.S., M.D. Psych., D.P.M.
ઘર : ૯૦૨, ડેક્કન જીમખાના, "નિકેતા પાર્ક", પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૨૬૩૯૭૩.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.હેમંત.ચાંદોરકર
MBBS, MD, મનોપચારના શાસ્ત્રમાં તાલિમ લીધેલ પ્રાદેશિક માનસિક ઇસ્પિતાલ, યેરવડા, માનસિક વિભાગ, AFMC
ઘર : ૩, હર્મીશ, ૫૯/બી-૨ કાંચનગલ્લી, એરંડાવણે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૪૬૩૩૩૭,
સમય : સોમવાર થી શનિવાર - સવારના ૧૧ થી ૧ અને સાંજે ૫ થી ૮
ઇ-મેલ contact@aarogya.com
ડૉ.વાસુદેવ. પરલીકર
MD (Psychiatry).
ઇસ્પિતાલ :સુર્યા ઇસ્પિતાલો, ૧૩૧૭, કસબા પેઠ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૪૫૪૨૩૨/૪૪૫૦૦૫૦.
સમય : સાંજે ૫ થી ૭, બધાય દિવસો, ૫ થી ૮.૩૦ સાંજે મંગળવાર, ગુરૂવાર અને શનિવાર.
રૂગ્ણાલય :નચીકેત સલાહકારનો ઓરડો, નલ સ્ટોપ, કર્વે રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૪૩૬૫૨૭,
સમય : રાત્રે ૮ થી ૯.૩૦ સોમવાર, બુધવાર અને શુક્રવાર.
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us