આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી - Page 2

Print PDF
Article Index
અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી
Page 2
Page 3
All Pages

E.N.T.
ડૉ.કે.કે.દેશારડા
MS (OTOL), DLO (London)
રૂગ્ણાલય : બનાલી કૉમ્પલેક્સ, બીજે માળે, નલ સ્ટૉપ, કર્વે રોડ, પૂણે - ૪૦૦ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૪૩૦૪૭૩
સમય : સવારે ૯ થી ૧૧ અને સાંજે ૫ થી ૮.
ઇસ્પિતાલ : કે ઈ એમ ઇસ્પિતાલ, (અધ્યાપક અને ઉપરી, (Otolaryngology) રાસ્તા પેઠ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : OPD સોમવાર, બુધવાર સવારના ૧૧.૩૦ થી ૧.૩૦.
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.શ્રીમતી ગૌરી બેલસરે
M.B.B.S, M.S.(E.N.T)
રૂગ્ણાલય : Belsare ENT Hospital ‘Durvankur’
બેલસરે ઇએનટી ઇસ્પિતાલ, "દુર્વાન્કુર", ડી-૯, કસ્તુરબા સોસાયટી, વિશ્રાંતવાડી, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૬૬૯૭૩૫૨.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.સંદીપ કરમરકર
M.D. F.A.I.N.O.T (Italy)
રૂગ્ણાલય : લુનાવત કૉમ્લ્પેક્સ, નં.૧૧ની બાજુમાં, પેહલો મજલો, એફ વિંગ, નવા પી.એમ.ટી બસ સ્ટૉપની સામે, કર્વે રોડ, કોથરૂડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૪૬૮૫૭૨
સમય : સોમવાર થી શનિવાર, સાંજે ૬.૩૦ થી ૮.૩૦.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.વિજય સોનવણે
M.B.B.S., MS(ENT)
સરનામુ : એ૬/એ, આયકર સોસાયટી, ૧૩૭/૨-૧, પૌડ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઘરનો ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૪૬૨૯૮૬
ઇસ્પિતાલ : +૯૧ ૨૦ ૪૪૭૬૪૪૬
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
નેત્રવિજ્ઞાન
ડૉ.માધુરી ચાંદોરકર
MBBS, DOMS.
રૂગ્ણાલય : ૨, આઈડીયલ કૉલોની, રૂપી કો.ઑપ.બેન્કની નજીક, પૌડ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૨૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત,
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૩૪૪૧૯.
સમય : સવારના ૯ થી બપોરના ૨ (સોમવાર થી શનિવાર).
૧૧, પ્રસાદ ચેમ્બર્સ, કર્વે રોડ, રૂનાવલ પ્લાઝાની સામે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : સાંજે ૫ થી રાતના ૮ (સોમવાર થી શનિવાર).
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૪૫૮૨૬
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.રમાકાંત વસંત હીન્ગે
MBBS , DOMS.
ઇસ્પિતાલ : સંજીવન ઇસ્પિતાલ, કર્વે રોડની બાજુમાં, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૪૩૬૦૫૩
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.સંજય.ટેકવડે
M.B. DOMS., MFCOI.
રૂગ્ણાલય : અમર જ્યોત આય ક્લિનીક, ક્રિશ્ના ચેમ્બર્સ, ૮/૪, મુકુંદનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૩૭, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૪૨૬૮૬૨૮/૪૨૬૮૬૯૮.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.શ્રીકાંત કેલકર
M.S. (Ophthalmology)
રૂગ્ણાલય : Ynis – Ynos, રેંગલર પરાંજપે રોડ, વૈશાલી હૉટેલની પાછળ, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૫૩૫૩૧૫
ઇસ્પિતાલ : National Institute of Ophthalmology, ૧૧૮૭/૩૦, ઘુલે રોડની પાસે, ફુલે મ્યુઝીયમની નજીક, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૬૩૬૯/૫૫૩૬૩૨૪
ઇ-મેલ : contact@aarogya.comLink to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us