આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી - Page 3

Print PDF
Article Index
અપંગો માટે ડૉકટરોની યાદી
Page 2
Page 3
All Pages

અસ્થિસ્નાયુનુ વિજ્ઞાન
ડૉ.કાન્તીલાલ.એચ.સંચેતી
MBBS., MS.Orthopaedics
ઈસ્પિતાલ : સંચેતી ઇન્સ્ટીટુટ ઓફ ઓરથોપેડીક્સ એન્ડ રીહેબીલીટેશન, પૂણે, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૩૩૩૩/૪
સમય : સવારના ૬.૩૦ - સોમ, બુધ અને શુક્રવાર. સવારમાં ૯ વાગ્યે O.P.D.
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.પરાગ.કે.સંચેતી
M.B.B.S., M.S., (Ortho.), D.N.B.
ઇસ્પિતાલ : Consultant Orthopaedic Surgeon, સંચેતી ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓરથોપેડીક્સ એન્ડ રીહેબીલીટેશન, પૂણે, શિવાજીનગર, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૩૩૩૩/૪
ફેક્સ : +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૩૨૩૩
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.અજીત.દામલે
M.S. General Surgery, M.S. Orthopedics, D. Ortho.
રૂગ્ણાલય : ૧૧૩૨, વિષ્ણુદર્શન,
હૉટેલ લલિત મહેલની પાસે, એફ.સી.રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૬, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૬૫૩૪૨૪
એમએમસી હૉટેલ રીગલ પેલેસ બિલ્ડીંગ, ૩જો મજલો, રોક્સી સિનેમાની સામે, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઘરનુ સરનામુ : બી/૩, મારબલ આર્ક, એચ.કે.એમ રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૬, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઇ-મેલ contact@aarogya.com
મનોપચાર રોગનુ શાસ્ત્ર/મનોવિજ્ઞાન
ડૉ.દત્તાત્રેય ધવલે
M.D. (Psych. Med.), D.P.M.
ઇસ્પિતાલ અને ઘર : ૧૧૭૦/૨૦એ, રેવન્યુ કૉલોની, શિવાજીનગરની નજીક, ટેલીફોન એક્સચેંજ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૫, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
સમય : સવારના ૧૦ થી ૧ અને સાંજે ૫ થી ૮ (મુલાકાતનો સમય નક્કી કરીને)
ફોન.નં. +૯૧ ૨૦ ૫૫૩૫૦૭૪
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.સુપર્ણા તેલંગ
Phd, DPM Consultant Psychiatrist.
ઇસ્પિતાલ : ઉશા નર્સિંગ હોમ, ૧૪૯, મહાત્મા ગાંધી રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૬૩૪૪૯૬૯/૬૩૪૪૩૯૫.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.મોહન.આગાશે.
M.B.B.S., M.D. Psych., D.P.M.
ઘર : ૯૦૨, ડેક્કન જીમખાના, "નિકેતા પાર્ક", પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૨૬૩૯૭૩.
ઈ-મેલ : contact@aarogya.com
ડૉ.હેમંત.ચાંદોરકર
MBBS, MD, મનોપચારના શાસ્ત્રમાં તાલિમ લીધેલ પ્રાદેશિક માનસિક ઇસ્પિતાલ, યેરવડા, માનસિક વિભાગ, AFMC
ઘર : ૩, હર્મીશ, ૫૯/બી-૨ કાંચનગલ્લી, એરંડાવણે, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૫૪૬૩૩૩૭,
સમય : સોમવાર થી શનિવાર - સવારના ૧૧ થી ૧ અને સાંજે ૫ થી ૮
ઇ-મેલ contact@aarogya.com
ડૉ.વાસુદેવ. પરલીકર
MD (Psychiatry).
ઇસ્પિતાલ :સુર્યા ઇસ્પિતાલો, ૧૩૧૭, કસબા પેઠ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૧૧, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+૯૧ ૨૦ ૪૪૫૪૨૩૨/૪૪૫૦૦૫૦.
સમય : સાંજે ૫ થી ૭, બધાય દિવસો, ૫ થી ૮.૩૦ સાંજે મંગળવાર, ગુરૂવાર અને શનિવાર.
રૂગ્ણાલય :નચીકેત સલાહકારનો ઓરડો, નલ સ્ટોપ, કર્વે રોડ, પૂણે - ૪૧૧ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન.નં.+ ૯૧ ૨૦ ૫૪૩૬૫૨૭,
સમય : રાત્રે ૮ થી ૯.૩૦ સોમવાર, બુધવાર અને શુક્રવાર.
ઇ-મેલ : contact@aarogya.com


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us