આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, Apr 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ પ્રયત્ન શાળા ખાસ બાળકો માટે.

પ્રયત્ન શાળા ખાસ બાળકો માટે. - Page 2

Print PDF
Article Index
પ્રયત્ન શાળા ખાસ બાળકો માટે.
Page 2
Page 3
તમે કેવી રીતે મદદ કરી શકો.
All Pages
નિલેશ ખત્રી અને મુફાજલ પડદા ઉપર છાપકામ કરવામાં અત્યંત નિષ્ણાંત છે અને અત્યંત કુશળતાથી ડઝનો જેટલા સુંદર કાર્ડ બનાવે છે. વિચાર એવો છે કે તેમને વ્યવસાયી બનાવે અને તે જ સમયે તેમની રચનાત્મક પ્રતિભા બહાર લાવવા માટે માર્ગ આપે.

તેઓ કેવી રીતે એકત્રિત થશે.
આ વિશેષ દિવસે સમુદાય પોહા (દબાવેલા ચોખામાંથી બનવેલો નાસ્તો) બનાવી લ્યે છે. તેઓ મેજની આજુબાજુમાં બેસે છે, કોથમીરના પત્તા ભેગા કરે છે (ચાલકયંત્રના પ્રાવીણ્યને સારી રીતે ઘસવુ એ બહુ સારૂ છે), ડુંગરીની છાલ કાઢીને તેના ટુકડા કરે છે. પછી તેઓ રસોડામાં જાય છે.

જ્યારે એક જોડી પોહાની બરણી નીચે લઈ જાય છે, તેને માપીને પછી ધોવે છે, બીજી જોડી ચુલ્હો સળગાવે છે અને તેના ઉપર તવો મુકે છે. ત્યારે બીજી જોડી તેલનો ડબ્બો પસંદ કરીને મસાલો નાખીને બનાવે છે. બ્લૉસમ, જેને રાંધવુ ગમે છે, તેણી વાસ્તાવિક રીતે હલાવવાનુ યાંત્રિક કામ કરે છે, પણ તેની સાથી રસીદા જે માનસિક રીતે ઘણી ચપળ છે અને રાંધવામાં વિભિન્ન ચરણોને ઓળખે છે, પણ ચાલક યંત્રના કામ વાસ્તવિક રીતે એકબીજા સાથે મળીને કામ પોતે કરવામાં ઉણપ અનુભવે છે. છેવટે પોહા તૈયાર છે અને નૈતિક અને અભિશેક પીરસવા માટે આવે છે. પહેલો તાટને પકડે છે, તેના કૌશલ્યને લીધે અને માટે બીજો તેની રજુ કરવાની શૈલી જે તેના ખુબ આકર્ષક હાસ્યને લીધે છે. બીજી જોડી તેટલી વારમાં ચા બનાવે છે.

સામાજીક દૃષ્ટિકોણ :
ઘરે માતાપિતા બાળકોને છોટા મોટા કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. "નહિતર તેઓ પોતાને નિરર્થક સમજે છે", રાદીયા જોર દઈને કહે છે. તેમને નજીકની દુકાનોમાં એક અસાધારણ જરૂરીયાત માટે લેવા મોકલે છે. જો તેઓ બરોબર છુટ્ટા પૈસા ન લાવી શકે તો તેમને મદદ કરવા એક ગણકયંત્ર આપો. તેમને મેજ લગાવવા ધ્યો, જમવાનુ પીરસવા ધ્યો, અને જમ્યા પછી સાફ કરવા માટે મદદ કરો. તેઓ કપડા ગડી કરીને સરસ રીતે ગોઠવે. તેઓ લોટ પણ ગંદી શકશે અને આસાન નાસ્તો બનાવે, જેવા કે sandwitches . તેઓ ધીરા છે પણ તે મુકી દેતા નથી. તેમને વ્હેલા શરૂ કરવાનુ કહો. જો તેમને સબ્જીની જરૂર હોય તો સવારના નાસ્તા પહેલા સુધારવાનુ કહો અને રાત પહેલા તેમને બનાવવાનુ કહો. તેઓને બહાર આવવા પ્રોત્સાહીત કરવાની જરૂર છે અને બીજાઓની જરૂરીયાતને નજરમાં રાખે.

તેમને માતાપિતા માટે પાણીનો પ્યાલો, જ્યારે તે/તેણી કામ ઉપરથી પાછા આવે, ત્યારે લાવવા શિખવો. તેને દિવસ કેવો ગયો તે પુછો. કેટલાક માતાપિતા એવુ વલણ વિચારે છે કે ’ છેવટે માનસિક રીતે અપંગ બાળક એવી કઈ મોટી વાત આજે કરી છે." દૃષ્ટિકોણનો પ્રતિકાર કરો અને તેમના કામકાજમાં રસ લ્યો, તે જરૂર પ્રતિક્રિયા કરશે અને તમારા કામમાં ઘણી રૂચી લેશે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us