આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અવસ્થા અને બિમારી આંખનો ચેપી રોગ અંધત્વના લક્ષણો દેખાવા માંડે તે પહેલા તેના જંતુ પેદા થવાનો સમય

અંધત્વના લક્ષણો દેખાવા માંડે તે પહેલા તેના જંતુ પેદા થવાનો સમય

Print PDF
આંખનો ચેપી રોગ
૪૮ કલાક

ઝામર
લાગુ નથી

કોરનીલના ચાઠા
કઈ જાતના ચાઠા છે તેના ઉપર આધારીત

Iritis
કઈ જાતનુ Iritis છે તેના ઉપર આધારીત.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us