આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

સાવચેતી

Print PDF
કેટલીક પરિસ્થિતીમાં સાવચેતી લેવી જેને લીધે અંધત્વ આવે

આંખનો ચેપી રોગ
દર્દીઓનો ઉપચાર કરવો, દર્દીઓએ આ ટુવાલ અને હાથ રૂમાલ જુદા રાખીને વાપરવા

ઝામર
૪૦ વર્ષની ઉમર પછી નિયમિત રીતે આંખોની ચકાસણી કરાવવી

કોરનીલના ચાઠા
આંખોનુ રક્ષણ કરવુ, આંખોને સાફ કરવી, દર્દીઓને જુદા રાખવા, વિટામિન એ નો વધારો કરવો

Iritis
રોગોનો ઉપચાર કરવો

આંખોનો મોતિયો
માનસિક આઘાતથી દૂર રહો

આંખમાં પોપચા પર થતો ખીલ
આરોગ્યવાળુ વાતાવરણ, ઘરની માખીઓ ઉપર નિયંત્રણ, Formitesની કાળજી, રોગના ચેપનો વ્હેલોસર ઉપચાર

રેટીનોપેથી
મધુમેહ અને માનસિક આઘાત ઉપર કાબુ લાવવો

રાત્રીનુ અંધત્વ
વિટામિન એ નો વધારો કરવો

કોરનીલની અપારદર્શકતા
કોરનીલના ચાઠા ઉપર વ્હેલાસર ઉપચાર

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us