આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Wednesday, Nov 21st

Last update:04:36:36 AM GMT

ખોરાકમાં ઝેર

Print PDF
ખોરાકમાં ઝેર એક ગંભીર gastroenteritis છે જે ખોરાક અથવા પાણી જે દોષિત છે તેને લીધે થાય છે. પાણીમાં જીવતા બેકટેરીયાથી અથવા તેના ટોક્ષીન અથવા નિર્જિવ રાસાયણિક પદાર્થો અને ઝેર જે છોડમાંથી અને પ્રાણીમાંથી મળેલ છે.

આ પરિસ્થિતિ સાધારણ ખોરાક જે ગળી જવાય છે તેના ઇતિહાસની વિશેષતા છે. તે એક સમયે ઘણા બધા લોકો ઉપર હુમલો કરે છે. સંકેત અને લક્ષણો મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં સરખા હોય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us