આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Nov 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

ઇર્સ્ત આઇદ.

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 ગુંગળામણ અને ગળુ દબાવવા ઉપર પ્રાથમિક ઉપચાર 3297
2 કિરણોત્સર્ગની સામે ખુલ્લુ મુકવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 2614
3 પરિવર્તન કરતુ નિદાન 3070
4 રોકથામ અને નિયંત્રણ 1350
5 ખોરાકમાં ઝેર વિષે તપાસ 3079
6 ખોરાકમાં ઝેરના પ્રકારો 3931
7 ખોરાકમાં ઝેર 2961
8 ઝેર માટે પ્રાથમિક ઉપચાર 3866
9 ચામડીના ફાટવા, છોલાવા અને જખમ ઉપર પ્રાથમિક ઉપચાર 3443
10 ગરમીનો મારો લાગવો અને ગરમીથી થકાવા ઉપર પ્રાથમિક ઉપચારની ચિકિત્સા 2831
11 લોહી પડતુ રોકવા માટે પ્રાથમિક ઉપચાર 3759
12 અસ્થિભંગ, સાંધામાંથી ઉતરવુ અને મચકોડાઈ જવા ઉપર પહેલો ઉપચાર 2759
13 વિદેશી અવયવો માટે પહેલો ઉપચાર 2673
14 વીજળીના ઝટકા ઉપર પ્રાથમિક ઉપચાર 3404
15 ડુબી જવા ઉપર પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 2703
16 આકડી અથવા વાઈ ઉપર પહેલો ઉપચાર 3439
17 શ્વાસ રૂંધાવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 4003
18 દાજવા ઉપર પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 3610
19 કરડવા 4679

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us