આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

લેઝર ઍક્યુપંક્ચર

Print PDF
લેઝર એક્યુપંચર
લેઝર એક્યુપંચર
લેઝરમાં ઇલેક્ટ્રોમૅગ્નેટીક એલર્જીને એકદમ નાના સુક્ષ્મ ભાગ પર કેદ્રીત કરી તીવ્ર/જ્વલદ પરિણામ મેળવવાં માટે એકત્રિત કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ વિવિધ શસ્ત્રક્રિયાના ઉપચાર વખતે કરવામાં આવે છે. ઉદા. નેત્રપટ્ના પડદાને છુટા કરવાનાં ઉપચારમાં, નાની ગાંઠ, Polyps અને આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ. લેઝ કિરણો જીવન શાસ્ત્ર વિષયક પર અસરકારક પરિણામને લીધે ઓળખાય છે અને લાલ કિરણોને ઉપયોગ શરીરના વિવિધ રોગના નિવારણ માટે કરવામાં આવે છે, જેવા કે - ત્વચાની રૂઝ મટાડવામાં મદદ કરે છે, શરીરના એક ભાગ પર તેનાં બીજા ભાગને ત્વચા લગાડવી, ત્વચારોગ, અને લોહીના ગાંઠોનાં ઉપચાર માટે, તૂટેલા અસ્થિમજ્જાને સુધારવા માટે લેઝર કિરણો ઉત્તેજિત કરે છે. હેલિયમ નિઑન લેઝર કિરણના યંત્રમાંથી લાલ રંગના કિરણો પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. જે સીધાં આંખોમાં પ્રવેશ કરે છે. આ ઉપચાર અંધારા ઓરડામાં આપવામાં આવે છે. જેથી બીજા પ્રકાશ કિરણો લેઝર કિરણોને ખલેલ પહોંચાડ્તાં નથી. પ્રત્યેક બિંદુ કેટલાક સેકંડથી કેટ્લાક મિનીટ સુધી ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે. વિવિધ રોગ/ બિમારી માટે લેઝરથી સોય ટોચવાનું તંત્ર અત્યંત અસરકારક છે. અવ્યવસ્થિત હલનચલનમાં ઉપચાર કરવાથી આ તંત્ર અત્યંત અસરકારક પરિણામ આપે છે એટ્લે કે, કેડ્માં દુ:ખાવો, ઘૂટ્ણના સાંધામાં દુ:ખાવો, ખભો જક્ડાઇ જવો, સાયટિકા વગેરે આંખના રોગમાં ઉપચાર કરવા માટે આ તંત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેવા કે લઘુદૃષ્ટિ, hypermetropia, દૃષ્ટિ સંબંધિત વગેરે શરીરમાં ગાંઠોનો ઉપચાર કરવામાં લેઝર નો ઉપયોગ અસરકારક છે. હૃદયવિકાર જેવા કે angina Pectoris અને myocardial infraction પર ઉપચાર કરવા માટે ઉપયોગી છે, શ્વાસનળીમાં સોજાને લીધે દમ (અસ્થમા) માં પણ અસરકારક પરિણામ થાય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us