આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

નિદાન

Print PDF
પૂર્વીય ઔષધોથી કરેલા રોગનું નિદાન
 • ઇતિહાસ મેળવવું
  ઘણા વૈદ્ય / ચિકિત્સકોનું મતંવ્ય છે કે ૮૦ % નિદાન મા દર્દીનો ઇતિહાસ મેળવીને ઉપચાર કરવામાં આવે છે. તેના માટે રોગ, સમયાવધી તથા રોગના લક્ષ્ણોની નોંધ કરવામા આવે છે.
 • જીભની તપાસ
  રંગ સુવાળુ તથા જીભનું ઉપરી બાજુ તપાસવી.
 • ધ્રુજારી
  હાથને જણાય આવે તેટ્લુ તાપમાન, નાજુકતા, સખતાઇ અથવા સ્નાયુઓનું એકદમ જોરથી ખેચાવુ (ખેંચ), તપાસની પુર્ણતા કરે છે.
 • નાડીની તપાસ
  નાડી તપાસ એ કેટલાક પ્રશિક્ષણ પૂર્ણ થયા પછી નિષ્ણાત દ્વારા કરવામાં આવે છે. નાડીની તપાસ ત્રણ આંગળી દ્વારા કરવામાં આવે છે, પ્રત્યેક આંગળી એક યામ્યોત વૃત્ત દર્શાવે છે. આપણા જમણાં કાંડા પર ત્રણ યામ્યોત ’ ષા નાડીના પૃષ્ઠ્ભાગ પર હોય છે. સ્પર્શ દ્વારા અંદર પહેલા નાડી પર દબાણ આપી અને ત્રણ અધિક યામ્યોત’ષાની સ્થાન ઉપરથી તેની પરિસ્થિતી બતાવવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે ડાબી બાજુના કાંડા પર ત્રણ પુષ્ઠભાગ પર તથા ત્રણ અંદર રહેલ નાડીની છ યામ્યોત’ષાની પરિસ્થિતી ઠરવવામાં આવે છે.
ઉપર જણાવેલ કાર્યપદ્ધતીનો ઉપયોગ કરી , અર્ધા પ્રશ્નોનુ સાવધાનીપુર્વક યોગ્ય મુલ્યાંકન કરી અને દર્દીની અવસ્થા જોઈ તેને આપવામા આવતી ઔષધોપચારની આગળની યોજના બનાવી વેધ પોતાનો અભિપ્રાય આપતાં હોય છે. તે માટે દાબતંત્રનો ઉપયોગ કરવા માટે અને તેના પર યોગ્ય ઔષધોપચાર કરવા માટે નિશ્ચિત નિદાનની આવશ્યક્તા હોય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us