આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Dec 01st

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અવસ્થા અને બિમારી સંસર્ગના રોગ એડ્સ એચ.આય.વી. એડ્સ લોકો માટેની સંસ્થા

એચ.આય.વી. એડ્સ લોકો માટેની સંસ્થા

Print PDF
ડૉ. કોટણીસ આરોગ્ય કેંન્દ્ર
રૂમ નં. ૧૨, બીજે માળ,
શુક્રવાર પેઠ,
પુના - ૪૧૧ ૦૦૨
ફોન. (૦૨૦) ૪૪૮૬૫૯૭
ઇન્ડિયન નેટવર્ક ઑફ પૉઝીટીવ પિપલ
પી.એચ.- કોલ્ટસ વ્હ્યુ અપૉટમેન્ટ,
૯૪ પિલાયા કોઇલ સ્ટ્રીટ,
ગુંડી, ચેન્નઈ- ૬૦૦ ૦૩૨
ફોન નં. - (૦૪૪) ૪૭૪૪૪૭૨
એમ.એન.પી.
ચાઇસુકી, હિરૂહંબા, લાઇકાઇ,
ઇંફાલ- ૭૧૫૦૦૧.
પૉઝિટીવ પિપલ દિલ્લી નેટવર્ક
પોસ્ટ બૉક્સ નં. ૩૯૧૦
અઁન્ડયૂજ ગુંજ,
નવી દિલ્લી - ૧૧૦ ૦૪૯.
ટી. એન. પી
૫/૪૫ ઇ. કન્નગી નગર,
અંગમલ કોલઁની,
સાલેમ - ૬૩૬ ૦૦૯
કે. એમ. પી
ઈ ૭ પહેલો માળ,
સ્કાયલાઇ અપાર્ટમેન્ટ,
પણજી - ૪૦૩ ૦૦૧
ફોન.નં. (૦૮૩૨)૨૩૧૮૨૭
એમ. એન. પી.
મ્યુનિસિપલ નેત્ર ઇસ્પિતાલ,
બિજો માળ,મૌલાના શૌકત અલી રોડ,
મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૮
કે. એન. પી.
પોસ્ટ બૉકસ નં. ૨૩૩૫,
બેંગલો - ૫૬૦ ૦૨૩
સી.પી.કે.
પોસ્ટ બૉક્સ નં. ૨૦૦૨,
કોચીન- ૬૮૨ ૦૨૦
સાલ્વેશન આર્મી
૮૪ સાખલી સ્ટ્રીટ,
મદનપુરા, ભાયખાલા,
મુબંઈ - ૪૦૦ ૦૦૮
ફોન નં. (૦૨૨) ૦૦૯૩૪૫૫
પી. ડબ્લ્યુ. એન.
નં. ૨૩, પહેલો માળ,
વૃંદાવન સ્ટ્રીટ,
પશ્ચિમ મંબાલમ,
ચેન્નઈ - ૬૦૦ ૦૦૩
પૉઝિટીવ અઁકશન ગ્રુપ
૬૫ ફસ્ટ અઁવેન્યુ,
અડયા,ચેન્નઈ - ૫૦૦ ૦૨૦
ફોન. નં. (૦૪૪) ૪૪૧૬૧૪૧, ૪૪૫૩૩૩૨.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us