આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

આવશ્યક તેલના પ્રકાર

Print PDF
Essential Oils
Essential Oils
બાષ્પીભવન થવાની માત્રા અને ઉપયોગીતાને આધારે તેલનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે.
 • ઉચ્ચ સ્તરનું (Top notes): ઝડપી અસરકારક પરિણામ, ઝડપી બાષ્પીભવન થાય છે અને ઉત્તેજક ઉન્નતિ શરીર અને મન બંને પર થાય છે. ઉદા. બેસીલ અને કરલી સેજ (Clary sage)
 • નીચલા સ્તરનું (Basal Notes): આમાં મંદ પરંતુ તેજ વાસ હોય છે અને તે આરામદાયક હોય છે. ઉદા. પતયૌલી, ચંદન.
નીચે દર્શાવેલ તેલનો ઉપયોગ સામાન્ય રોગના ઉપચારમાં કરવામાં આવે છે
 1. ચંદન
 2. લવ્હેંડ
 3. નીલગીરી
 4. બાસીલ
 5. સેગ
 6. જુનિપ
 7. પેપરમિંટ
 8. જૂઈ
 9. પતયૌલી
 10. ગુલાબ
આ કેટલાક વસ્તુઓને તેલમાં ભેળવી શરીર અને ચહેરાના મસાજ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

તેલનો ઉપયોગ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે કરવો
 1. વાસ લેવો
 2. સ્નાન કરતા
 3. મોંઢુ ધોતી વખતે
 4. હાથ અને પગ ધોતી વખતે
 5. હબાણ આપતી વખતે( કપડાંને તેલમાં ડુબાવી દુખાવાના ભાગ પર દાબવું)
 6. ચહામા
 7. ઓરડાને સ્વચ્છ કરતી વખતે વાપરવું (Room fresheners)
 8. અંત્તમા
 9. તેલમાં પ્રત્યક્ષ રીતે ઉપયોગ કરવો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us