આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ વૈકલ્પિક ઔષધો ઓમા થેરપી તેલને પાણીમાં ભેળવી તેનું વાસ લેવો (Inhalation)

તેલને પાણીમાં ભેળવી તેનું વાસ લેવો (Inhalation)

Print PDF
Sandal Wood
Sandal Wood
ઉકળતા પાણીના વાસણમાં ૫ થી ૧૦ ટીંપા ઉપચારમાં લેવાતા તેલને નાંખો અને માથા ઉપરથી ટુવાલને વાસ આવે એવી રીતે ઓઢો કે વાસણ ઢંકાય જાય અને તેની વાસ બહાર ના જાય તેનું ધ્યાન રાખો અને તે વાસને શ્વાસોશ્વાસમાં લો.

ચંદનનું વૃક્ષ
કસ્તૂરીની સુવાસ જેવું, પોષ્ટિક, ઉત્તેજક, તેલ, જેને લીધે શરૂઆતમાં અત્યંત કડક વાસ હોતો નથી પણ હમેશા હે છે.

ચંદનને પારંપરિક પદ્ધતીમાં ઉપચાર તરીકે અને ધાર્મિક સમારોહમાં પણ ઉપયોગ થતો હતો. તેને લીધે વાતાવરણમાં સુવાસ ફેલાતો અને આકર્ષક, ઉત્ત્તેજકતા આવતો. ત્વચાની કાળજી લેવા માટેનું ઉત્ત્તમ તેલ છે. અત્યંત શુષ્ક અને ખરતાં કે તૂટતા વાળ માટે ઉપયુક્ત, તેમજ તેને લીધે શરીરમાંથી અંત્તની સુવાસ આવે છે.

ઉગમસ્થાન: દક્ષિણ ભારતના ઝાડમાંથી તૈયાર કરવાની પદ્ધતી: વાસમાં રૂપાંતર કરી પછી તેને દ્રવ્યમાં રૂપાંતર કરવું
ગંધોપચાર વર્ગ: શાતંતા આપવું
ગંધોપચાર પ્રકાર: ચંદન(woodsy)
ત્વચાનો પ્રકાર: તૈલી, દાગવાળા, સંવેદનશીલ અને શુષ્ક ત્વચા માટે
પરંપરાંગત ઉપયોગિતા: ત્વચાને તાજગી અને તેજ આપવા માટે, કોમળ બનાવવા માટે

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us