આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Feb 22nd

Last update:04:36:36 AM GMT

પ્રશનોત્તરી

Print PDF
ગંધોપચાર(અરોમા થેરપી) એટલે સુંગધનો ઉપયોગ કરી તેમજ ઝાડના વિવિધ ભાગોમાંથી ઉદા. તરીકે ફુલો, ફળો, થડ, મૂળ વગૈરે માંથી કાઠવામાં આવેલ તેલનો ઉપયોગ દર્દીના રોગ અથવા સ્વાસ્થયની સુધારણા માટે કરવામાં આવે છે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us