આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

તાણવુ

Print PDF


ગળાનો તણાવ
હડપચી ખોસવી
 • બેસો અથવા ખાંધાને આરામ આપીને સીધ ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • ધીમેથી તમારી હડપચીને વાળો.
 • લગભગ ૫ સેકંડ સુધી પકડી રાખો.
 • છોડો.
 • વારંવાર ઘણી વાર કરો.
માથુ નમાવો
 • બેસો અથવા ખાંધાને આરામ આપીને સીધા ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • ધીમેથી તમારૂ માથુ એક બાજુ ઉપર નમાવો, તમારા કાનને તમારા ખાંધા તરફ લાવો.
 • ૧૦ થી ૨૦ સેકંડ સુધી પકડી રાખો. તમારી ગર્દનની તરફ ધીમેથી ખેંચાવનો અનુભવ કરો.
 • પછી ધીમેથી તમારૂ માથુ બીજી બાજુ ઉપર નમાવો.
 • દરેક બાજુ ઉપર ફરીથી કરો.
Neck stretch Neck stretch
ગળાનો તણાવ
 • બેસો અથવા ખાંધાને આરામ આપીને સીધા ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • ધીમેધીમે તમારી દાઢી એક ખાંધા તરફ વાળો.
 • ૧૦ થી ૨૦ સેકંડ સુધી પકડી રાખો.
 • બંને બાજુ બે વાર કરો.
ખાંધા અને પીઠની ઉપરના ભાગોનો તણાવ
ખાંધો ચઢાડવો
 • બેસો અને ખાંધાને આરામ આપીને સીધા ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • તમારા ખાંધાને તમારા કાન સુધી ઊંચા કરો, જ્યાં સુધી તમને તમારા ગળા અને ખાંધા ઉપર હળવા તણાવનુ ભાન થાય.
 • લગભગ ૫ સેકંડ સુધી પકડી રાખો.
 • તમારા ખાંધાને આરામ આપો અને સાધારણ પરિસ્થિતીમાં ગરકાઈ જાવ.
 • ૨ થી ૩ વાર ફરીથી કરો.
પીઠના ઉપરના ભાગોને તણાવ
 • બેસો અને ખાંધાને આરામ આપીને સીધા ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • તમારા માથા ઉપર કોણીને બહારની તરફ કાઢીને આગળીઓને ગુથવો.
 • તમારા ખાંધાના ચપટા હાડકાને ભેગા કરીને પાછળ ખેંચો, જ્યાં સુધી તમને તમારી પીઠના ઉપરના ભાગમાં અને ખાંધાના ચપટા હાડકાને હળવો તણાવનો ભાસ થાય.
 • તમારી પીઠને વાંકી નહી કરો.
 • ૮ થી ૧૦ સેકંડ સુધી પકડો અને પછી આરામ કરો.
 • વારંવાર ફરીથી કરો.
ઉપરના હાથોનો તણાવ
ઉપરનો હાથ તાણો
 • તમારા ખાંધાને આરામ આપીને બેસો અથવા સીધા ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • તમારો હાથ તમારી પીઠ તરફ રાકો અને કોણીને છત તરફ દોરો.
 • ધીમેથી તમારી કોણીને માથાની પાછળ રાખી, તમારો બીજો હાથ સામે રાખો, ત્યાં સુધી કે તમારો ખાંધો અને ઉપરનો હાથ ખેંચાય નહી.
 • આને ૩૦ સેકંડ પકડી રાખો.
 • ઉલ્ટી બાજુ ઉપર ફરીથી કરો.
હાથનો તણાવ
 • બેસો અથવા ખાંધાને આરામ આપીને સીધા ઉભા રહો. સીધુ સામે જુઓ.
 • તમારી આંગળીઓ જોડો. પછી તમારી હથેળીને છત તરફ દોરો, તમારા હાથને તમારા માથા ઉપર ખેંચો.
 • તમારી પીઠને વાકી નહી કરો.
 • આ સ્થિતીમાં લગભગ ૧૦ થી ૨૦ સેકંડ રહો.
 • આને ૩ વાર ફરીથી કરો.
કાંડા અને કોણીથી પહોચાનો તણાવ
 • બેસો અથવા સીધા ઉભા રહો.
 • તમારો એક હાથ સીધો બહાર રાખો, તમારી કોણી સીધી રાખીને. તમારી આંગળીને ઉપર રાખીને હથેળીને દુર કરો.
 • ધીમેથી હાથના કાંડાને પાછા મોકલો આંગળી વડે ધક્કો મારીને અને આગળ ખેચાયેલા હાથ બીજી બાજુના હાથ વડે.
 • આને ૫ સેકંડ પકડી રાખો.
 • બીજા હાથથી આને ફરી કરો.
 • બેસો અથવા સીધા ઉભા રહો.
 • તમારી કોણી સીધી રાખીને એક હાથ બહાર તમારી સામે કાઢો.
 • ધીમેથી હાથને વાંકો કરો બીજા હાથની સામે, જ્યાં સુધી હળવી તાણ ન જણાય.
 • ૫ સેકંડ સુધી લગભગ પકડો.
 • આને ફરીથી કરો.
હાથ અને પીઠની નીચેના ભાગનો તણાવ
 • બેસો અથવા તમારા ખંભાને આરામ આપીને સીધા ઉભા રહો. તમારી કોણીને વાળો કે જેને લીધે કોણીથી પહોચા સુધીનો હાથ જમીનની સપાટી ઉપર હોય.
 • ધીમેથી તમારી આંગળીઓ પંખાની જેમ ફેલાવો.
 • તમારા હાથના કાંડાને સીધા રાખો.
 • આ સ્થિતીમાં લગભગ ૧૦ સેકંડ રહો.
 • આરામ કરો, પછી તમારી આંગળીઓને તેના સાંધા ઉપરના હાડકા ઉપર વાળો. તમારા કાંડા સીધા રાખો.
 • આ સ્થિતીમાં લગભગ ૧૦ સેકંડ રહો.
 • તમારી આંગળીઓ ફરીથી ૧૦ સેકંડ માટે તાણો.
પીઠના નીચેના ભાગનો તણાવ
Lower Back Lower Back
 • તમારા પગને ખંભાના જેટલા પહોળા કરીને ઉભા રહો.
 • તમારા ઢીચણની આંટી નહી મારો.
 • તમારી આંગળીઓ નીચે તરફ ઇશારા કરીને, તમારા હાથ સહેજ કેડ ઉપર રાખો.
 • તમારી પીઠ કમર તરફ વાળીને ધીમેથી તમારી હથેળીને આગળ ધકેલો.
 • સીધુ આગળ જુઓ. તમારૂ માથુ પાછળ નહી ફેકો.
 • આ તાણને આરામથી ૧૦ થી ૧૨ સેકંડ પકડી રાખો.
 • આ ફરીથી બે વાર કરો.
પરિચય
તણાવથી વિશ્રામ લ્યો
દરેક અડધી કલાકે કમ્પ્યુટરથી ૫ મિનિટનો વિશ્રામ લ્યો. તમારા કમ્પ્યુટર ઉપરથી ઉભા થાવ અને આજુબાજુ ચાલો.

મુળભૂત તણાવ દરમ્યાન
ખેંચો જ્યાં સુધી તમને હળવી માનસિક તાણ ન જણાય જે તમને તમારા ખેચાવથી આરામ આપશે, જેને તમે પકડી રહ્યા છો. જો આ તણાવ તમને દુખે તો તેની માત્રા ઓછી કરો. તમે જો દર્દ ન સહન કરી શકતા હોય તો ખેચવાનુ બંધ કરો.

ઝટકો નહી મારો. દરેક ખેચાવને ૫ થી ૩૦ સેકંડ સુધી પકડી રાખો. ધીમેથી શ્વાસ લ્યો અને ઉંડેથી લ્યો જ્યારે તમે તાણતા હોય ત્યારે ધીમેથી શ્વાસ લેવાનુ છોડો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us