આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અવસ્થા અને બિમારી ચિકુનગુન્યાનો તાવ ચિકુનગુન્યાના તાવના પ્રસારણની પ્રચલિત પ્રથા

ચિકુનગુન્યાના તાવના પ્રસારણની પ્રચલિત પ્રથા

Print PDF
પ્રકૃતીમાં ચિકુનગુન્યાના તાવના વિષાણુનુ ભરણપોષણ.
પ્રકૃતીમાં વિષાણુ નીચા સ્તરે માણસ - મચ્છર - માણસનુ ઘટનાચક્ર ચાલે છે. પ્રકૃતીમાં ચિકુનગુન્યાના તાવના જીવાણુનુ ઉત્તરજીવન એ transovarialના (TOT) પ્રસારણ Aedes aegypti મચ્છરનુ શરૂઆતથી છેવટ સુધી થાય છે.

રોગના વાહકો
ભારતમાં આ Aedes aegypti વિષાણુનુ મહત્વ સૌથી વધારે છે. તે Aedes albopictus & Aedes vitatus થી મોકલી શકાય તેવુ છે.

ચિકુનગુન્યા તાવના જીવાણુ માણસથી માણસ Aedes aegypti ના મચ્છરથી થાય છે. Aedes aegypti એક સૌથી મહત્વના રોગચાળાવાળા રોગનુ વાહક છે. પણ બીજા પ્રકારો જેવા કે Aedes albopictus & Aedes vitatus બીજી પંક્તિના રોગના વાહકનુ દોષારોપણ થયુ છે. Aedes aegypti એક મુખ્ય રોગના વાહકનો પ્રકાર છે અને શહેરના ભાગોમાં તે બહુ સામાન્ય છે. શહેરમાં ફેલાવો Aedes aegyptiનો એક તાજેતરનો સંબધિત બનાવ છે, જે શહેરના વિકસિત પાણીના પુરાવાની યોજના સાથે જોડાયેલ છે, સુધરેલી વાહતુક યોજના અને પાણીની અછત. Aedes aegyptiની લોકસંખ્યા વરસાદ સાથે અને પાણીના સંગ્રહની સાથે વારંવાર બદલાય છે.

પાણીની હદ ઉપર ભેજવાળી સપાટીમાં એક પછી એક ઇંડા મુકે છે. ઘણી માદીઓ Aedes aegypti ઇંડા ઘણી OVI સ્થિતીની જગ્યા ઉપર એક gonotrophic ચક્ર ઉપર મુકે છે. ગર્ભ સાધારણપણે ૪૮ કલાકમાં હુફવાળા અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં વિકસિત થાય છે. એક વાર embryonation સંપુર્ણ થાય છે, ત્યારે ઈંડા લાંબા સમય સુધી ભેજરહીત (એક વર્ષ કરતા વધારે) રહી શકે છે. એક વાર વાસણો ભરાય છે, ત્યારે ઇંડામાંથી બચ્ચાઓ બહાર આવે છે, પણ એક સમયે બધાય ઇંડામાંથી બચ્ચાઓ બહાર નીકળતા નથી.

Aedes aegypti ઘણુ કરીને સંપુર્ણપણે પેદા કરે છે અને ઘરગુથી માણસે બનાવેલ પાણીના વાસણો જે ઘરની આજુબાજુમાં,ઇમારત બંધાતી હોય તેવી જગ્યાઓ અને કારખાનાઓમાં મળે છે. ગરમ અને કોરા પ્રદેશમાં ઉપલા માળાની ટાંકી, જમીનમાં નીચે પાણી ભરવાની ટાંકી વગેરે તેનુ મુખ્ય આવાસ બને છે. જીવનના ચક્રની શ્રેષ્ઠ પરિસ્થિતી જે પાણીની નજીક રહેતા ચક્રના મુકામ Aedes aegypti ના (બચ્ચાને જન્મ આપ્યા પછી મોટા થયા સુધી લીધેલો સમય) ઓછામાં ઓછુ ૭ દિવસો હોય છે. નીચા ઉષ્ણતામાનમાં પરિપકવનુ બહાર નીકળવુ કદાચ ઘણા અઠવાડીયા લ્યે છે, Aedes aegypti ની સરેરાશ પરિપક્વનુ ઉત્તરજીવન ફક્ત ૮ દિવસો છે. વરસાદના દિવસોમાં જ્યારે બચવાનો સમય લાંબો હોય છે (૨૧ દિવસ સુધી) ત્યારે જીવાણુના સંક્રમણ થવાનુ જોખમ વધારે હોય છે.

પોષણ આપનારનુ વર્તન
Aedes aegypti એક ઉંચી જાતનુ anthropophilic છે. એ diarnal નો પ્રકાર હોવાથી માદાઓનો બે વખતનો ખોરાકનો સમય હોય છે, એક જે સવારના ઘણા કલાકો ચાલે છે અને મળસકા પછી રાત પડતા પહેલા બપોરના સમયમાં તે ઘણા કલાકો સુધી બીજી વાર ચાલે છે. Aedes aegypti સાધારણપણે રાત્રે ખોરાક લેતુ નથી પણ તે પ્રકાશવાળા ઓરડામાં રાત્રે ભોજન લ્યે છે.

આરામના સમયનુ વર્તન).
Aedes aegypti અંધારામાં આરામ કરવાનુ પસંદ કરે છે, ઘરમાં અથવા ઇમારતમાં, ભેજવાળી જગ્યાઓમાં, સુવાના ઓરડામાં, નાહવાના ઓરડામાં, રસોડામાં અને ઘરની અંદર તેની પસંદગીની જગ્યા ફર્નીચરની નીચે હોય છે, લટકતી વસ્તુઓ જેવી કે કપડા અને પડદા જે દીવાલ ઉપર લટકે છે, ઘણી ઓછી વાર તેઓ બહાર વનસ્પતિની સૃષ્ટી સાથે અથવા સુરક્ષિત જગ્યા ઉપર જોવા મળે છે.

ઉડવાની હદ
મોટી વયની માદાઓએ (Aedes aegypti) વિખેરાઈને તેઓ ઘણા બધા કારણોથી પ્રભાવિત થાય છે, જેમાં ovi પરિસ્થિતીમાં રહેલ જગ્યાઓ અને લોહીના ચુસાવાનો સમાવેશ છે, પણ તે ઘણીવાર ૧૦૦ મીટરની મર્યાદામાં બહાર પડતા દેખાય છે.

પ્રસારણનુ ચક્ર
Aedes aegyptiની માદાઓ સાધારણપણે CHKના કીટાણુથી ચેપીત થાય છે, જ્યારે તેઓ એક માણસનુ લોહી ચુસે છે જેને તીવ્ર તાવ (Viraemia)ની માંદગી વારંવાર આવે છે. બહારના રોગના લક્ષણો દેખાવા માંડે તે પહેલા તેના જંતુઓ પેદા કરવાના સમય પછી (૮ થી ૧૦ દિવસ) મચ્છરની લાળની ગ્રંથીને ચેપ લાગે છે અને તેના વિષાણુ સંક્રમિત થાય છે, જ્યારે ચેપ લાગેલ મચ્છરનો ડંખ અને લાળનુ પ્રવાહી બીજા માણસના જખમ ઉપર જાય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us