આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

તીક્ષ્ણ જુલાબના રોગ થવાના કારણો

Print PDF
જુલાબના કારણો
વિકસિત દેશોમાં શરૂઆતથી જુલાબ એ સૌથી વિશ્વવ્યાપક ચેપી રોગ છે. ત્યા ઘણા બધા ચેપો છે જેને લીધે જુલાબ થાય છે. તેમાંથી ઘણા રોગ પેદા કરનાર અતિસુક્ષ્મ જંતુના ચેપ છે જેવા કે Rotavirus, Adenovirus, Norwalk virus વગેરે. નાના બાળકોમાં Rotavirus સૌથી મહત્વનુ જુલાબ થવાનુ કારણ છે. લગભગ બધા બાળકોને આ રોગ બે વર્ષની ઉમર પહેલા એક વાર તો થાય છે અને ફરીથી વારંવાર થવુ એ સામાન્ય છે. તે માણસથી માણસ ફેલાય છે, ખાસ કરીને તેને જેનુ વ્યક્તીગત આરોગ્ય સારૂ ન હોય.

ઉષ્ણકટિબંધ જગ્યાઓમાં Rotavirus જુલાબ આખુ વર્ષ થાય છે. તેમ છતા તે શિયાળાના મહીનાઓમાં વારંવાર વધારે વાર થાય છે. જીવાણુ જેવા કે shigella, salmonella, vibrio કોલેરાને લીધે પણ જુલાબ થાય છે. કોલેરા વ્યાપક રોગચાળામાં થાય છે. જીવાણુને લીધે થતો જુલાબ વરસાદની રૂતુમાં સૌથી સામાન્યરીતે વધારે થાય છે.

Enterotoxigenic coli જેને ETT કહેવાય છે એ એક જુલાબ થવાનુ મહત્વનુ કારણ છે. પરોપજીવી જીવાણુ જેવા કે amoebiasis અને giardiasisને લીધે પણ જુલાબ થઈ શકે છે, તેમ છતા સાધારણપણે નહી.

બાળકને દાંત આવતા હોય ત્યારે જુલાબ થાય છે. દાંત આવતી વખતે બાળક ચિડાય છે અને તે/તેણી દુષિત આંગળીઓ તેના/તેણીના મોઢામાં નાખે છે. આ ઉપરાંત ત્યા ઘણા બધા કારણો છે જેને લીધે જુલાબ થાય છે જેવા કે અપૂરતો ખોરાક (જેને દુર્ગુણી ચક્કરની અસર થાય છે, જે અપુરતા ખોરકને સથાયી બનાવે છે.) તે સાધારણપણે નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે જે માતાનુ દુધ પીવાનુ બંધ કરે છે. બીજા કારણો રોગોના છે જેવા કે Sprue, celiac disease વગેરે.ઘણા પેથોજેનિક જીવો છે જેને લીધે જુલાબ થાય છે જે મોઢાથી વિશિષ્ટ રીતે ખાસ કરીને ફેલાય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us