આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jan 28th

Last update:04:36:36 AM GMT

દમના રોગના પ્રકારો

Print PDF
દમના રોગની જુદી જાતની ઉધરસ
ઉધરસ એકલી થઈ શકે. બીજા કોઇ દમના રોગના લક્ષણો વીના જે હાજર છે અને તેને વૈદ્યો અથવા દર્દીએ ઓળખ્યા છે. દમના રોગની જુદી જાતની ઉધરસ વૈદ્ય માટે તેનુ સાચુ નિદાન કરવુ બહુ અઘરૂ છે. ઉધરસ એક દમના રોગની બિમારી છે કારણકે તે બીજી પરિસ્થિતી સાથે ગુંચવાઈ જાય છે જેવી કે લાંબા સમયથી ચાલતો શ્વાસનળીનો સોજો (bronchitis) અને પછી નાકનુ ગળવુ, hay fever અથવા નાકમાં ખાડો (Sinus) નો રોગ. ઉધરસ દિવસે અથવા રાત્રે આવે છે. રાત્રની ઉધરસ બહુ જ તકલીફ આપે છે, આપણી ઉંઘમાં દખલ પાડે છે.

રાત્રીનો દમનો રોગ
રાતનો અથવા રાતના સમયે થતો દમનો રોગ દિવસ દરમ્યાન કોઇ પણ લક્ષણો આપ્યા વિના કદાચ થાય છે જે દર્દી ઓળખી શકે છે. આને "રાત્રીનો દમનો રોગ" કહેવાય છે. દર્દીને સુતી વખતે ઉધરસ અથવા શ્વાસ લેવાની તકલીફ થાય છે અથવા તે આ લક્ષણોને ધ્યાનમાં નથી લાવી શકતો જ્યારે તે મધરાતે ઉઠી જાય છે, સાધારણપણે ૨ અને સવારના ૪ વાગ્યે. રાત્રીનો દમનો રોગ કોઇકવાર એક જ વાર થાય છે અથવા અઠવાડીયા દરમ્યાન ઘણી વાર થાય છે. રાત્રીના દમના રોગના લક્ષણોની લોકોમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે, જેમને દિવસનો દમનો રોગ હોય છે પણ તેનો ખરો સ્વભાવ અધિકરીતે સહેલાઈથી ઓળખાય છે. જ્યારે દર્દીને દિવસના સમયે થતો દમના રોગના લક્ષણો નથી દેખાતા તે સુચવે છે કે રાત્રે થતી ઉધરસનુ કારણ દમનો રોગ છે, આ જાતના દમના રોગને ઓળખવુ બહુ મુશ્કેલ છે અને તેને લીધે તેની બરોબર રીતે સારવાર કરવી બહુ મોડી પડી જાય છે. કારણ (અથવા કરણો) આ ઘટના જાણમાં નથી, તેમ છતા તેની હોવાની શોધખોળ ચાલુ છે.

કસરત પ્રેરીત દમનો રોગ
સખત વ્યાયામ કર્યા પછી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી અથવા સિસોટી જેવો શ્વાસ લેતી અવાજ કરવો આને કસરત પ્રેરીત દમનો રોગ કહેવાય છે. તેમ છતા દમના રોગની સાથે આ ઘટના ૮૦% સુધી લોકોમાં થાય છે. તે ઘણી વાર એક જુદી પડેલી મહત્વની ઘટના છે જે કોઇ પણ રોગના લક્ષણો બીજે સમયે બતાવ્યા શિવાય થાય છે. દમના રોગનુ નિદાન કરવુ આવા કારણોને લીધે મુશ્કેલ કરે છે, કારણકે વારંવાર આ પ્રકારનો દમનો રોગ ગરીબ શારિરીક પરિસ્થિતીને લીધે ગુંચવાઈ જાય છે અથવા હદયના સવાલોને લીધે તે છતા દમનો રોગ હંમેશા કસરત કરતા શ્વાસ લેતી વખતે સિસોટીનો અવાજ આવવો અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવાના શંકાયુક્ત સંભવિત કારણો છે, ખાસ કરીને આ કર્યા વિના માણસ તંદુરસ્ત રહે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us