આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Feb 27th

Last update:04:36:36 AM GMT

પ્રશનોત્તરી

Print PDF
ઔષધોપચારમાં શેનો સમાવેશ થતો હોય છે?
પહેલી મુલાકાતમાં નેચરોપેથી ડૉક્ટર તમારા આહાર પધ્ધતી, ઉંધવાનું સમય પધ્ધતી ભાવનાશીલતા વગેરે. આરોગ્ય વિશેના પ્રશ્ન તેના લક્ષણ આ વિશેષ એક કે બે કલાક સુધી ચરયા કરે છે. સાધારણ ફિજીશીયનો જા’દ્રટ્ટદ, લોહી, પેશાબની તપાસણીનું સૂચન કરે છે. જયો ડૉક્ટરો કેટલીક વાર ઔષધો આપ્યાં પછી સજિનો ઉપાય આપે છે પંરતુ શકાય ત્યાં સુધી નૈસર્ગિક ઉપચાર પર વિશ્વાસ રાખે છે. ખાસ કરીને નેચરોપથી ડૉકટર જડીબુટટિઓ, વિટામિન્સ તથા બિજા કેટ્લાક ઔષધો લેવાની સલાહ આપે છે જે પૌષ્ટિક તત્વો સમતુલન રાખે છે.

જો તમારી બિમારી માટે જે આહાર કારણભૂત હોય તેવા આહાર પર પ્રતિબંધ મૂકવાનું અથવા ઉપવાસ કરવાનું સૂયવે છે. છેલ્લે તેખો તાણને ઓછી કરવાની પધ્ધતી જેવી કે બાયોફિડ્બેંક, મેડિટેશન તથા મસાજ કરવાનું સૂચવે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us