આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, Jun 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય છોકરીઓની સરેરાંશ ઉંચાઈ અને વજનનો નકશો.

છોકરીઓની સરેરાંશ ઉંચાઈ અને વજનનો નકશો.

Print PDF
છોકરીઓ.
ઉમર વજન (કિલોગ્રામ) : ઉંચાઈ (સેન્ટીમીટર) :
જન્મ સમયે, ૩.૨, ૪૯.૯,
૩ મહિના, ૫.૪, ૬૦.૨,
૬ મહિના, ૭.૨, ૬૬.૬,
૯ મહિના, ૮.૬, ૭૧.૧,
૧ વર્ષ, ૯.૫, ૭૫.૦,
૨ વર્ષ, ૧૧.૦, ૮૪.૫,
૩ વર્ષ, ૧૪.૧, ૯૩.૯,
૪ વર્ષ, ૧૬.૦, ૧૦૧.૬,
૫ વર્ષ, ૧૭.૭, ૧૦૮.૪,
૬ વર્ષ, ૧૯.૫, ૧૧૪.૬,
૭ વર્ષ, ૨૧.૮, ૧૨૦.૬,
૮ વર્ષ, ૨૪.૮, ૧૨૬.૪,
૯ વર્ષ, ૨૮.૫, ૧૩૨.૨,
૧૦ વર્ષ, ૩૨.૫, ૧૩૮.૩,
૧૧ વર્ષ, ૩૩.૭, ૧૩૨.૦,
૧૨ વર્ષ, ૩૮.૭, ૧૪૮.૦,
૧૩ વર્ષ, ૪૪.૦, ૧૫૦.૦,
૧૪ વર્ષ, ૪૮.૦, ૧૫૫.૦,
૧૫ વર્ષ, ૫૧.૫, ૧૬૨.૦,
૧૬ વર્ષ, ૫૩.૦, ૧૬૩.૦,
૧૭ વર્ષ, ૫૪.૦, ૧૬૪.૦.
૧૮ વર્ષ. ૫૪.૪. ૧૭૭.૦

પણ જુઓ : ઊંચાઈ અને વજનનો નકશો છોકરાઓ માટે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us