આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મધુમેહમાં ઘરગથ્થું ઉપચાર

Print PDF
 • આમલીના ચીચોડા શેકિને ખાવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • લીમડાના પાનનો રસ નિયમિત પીવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • કુમલા કોલાના નાના કટકા કરી છાંપડામાં સુકવી, બારીક ભુકી કરી, એક તોલો જેટલી ભૂકી સવાર-સાંજ લેવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • સારા પાકા જાંબુને સુકવી બારીક ખાંડી, ચૂર્ણ બનાબી પાણી સાથે દિવસમાં બે વાર લેવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • લસણને પીસીને તેનું પાણી પીવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • રોજ રાત્રે દોઢથી બે તોલો મેથઈ પાણીમાં પલાળી રાખી, સવારે ખુબ મસળી, ગાળીને પીવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • આમળાનું ચુર્ણ ફાકવાથી મધુમેહના રાહત થાય છે.
 • હળદ ગાંઠિયાને પીસી, ધીમાં શેકી થોડી સાકર મેળવી, રોજ ખાવાથી મધુમેહના ખુબ ફાયદો થાય છે.
 • હરડે, બહેડા, કડવા લીમડાની અંત છાલ, મામેજવો ને જાંબુના ઠળીયા સાથે સરખે ભાગ લઈ બારિક ચુર્ણ કરી સવાર- સાંજ લેવાથી મધુમેહ મટે છે.
 • હળદ એક ચમચી અને આમળાનું ચુર્ણ એક ચમચી ભેગા કી રોજ સવાર-સાંજ લેવાથી મધુમેહમાં ખુબ રાહત થાય છે.
 • ૫૦ ગ્રામ લીલી હળદ, કાળી તુલસીના પાન ૧૦, બીલીપત્રના પાન ૩૦ ને વાટી ૧ ગ્લાસ પાણીમાં રાત્રે ભીંજાવી સવારે ખુબ મસળી કપડાથી ગાળી સવારે નણે કોઠે પીવું. આ પાણી પીધા પછી એક કલાક સુધી કંઇ ખાવું નહિ ૨૧ દિવસ સુધી આ પ્રમાણે લેવાથી મધુમેહ મટે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us