આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

કલાકૌશલ્ય

Print PDF
મસાજ કરતી વખતે વાપરવામાં આવતાં વિવિધ તંત્રો
Effleurage
મંદ, તાલબદ્ધ, હળવાં સ્ટ્રોકસ, સર્વ સામાન્ય રીતે રક્તપ્રવાહને હૃદયની દિશા આપે છે. ઉદા. કાંરડા પાસેથી ખબા તરફ. મસાજ ઉપચારક એ સંપૂર્ણ હાથના પંજાનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાં ધીમે - ધીમે દબાણમાં વધારો કરતાં જાય છે. Effleurage આંગળીના ટેરવાં, હાથના પંજા/વેઢાવી હળવી રીતે પંપાળ વાનો (મસાજ) સમાવેશ થાય છે.

પેટ્રીસેજ (Petrissage)
સ્નાયુઓનો મર્દન, દાબવું અને એક જ દિશામાં સ્નાયુઓને ચોળવું મસાજ ઉપચારક સર્વ પેશીઓને કાબૂમાં રાખે છે અને એકાંતે સજ્જડ કરે છે, તથા ઢીલાં છોડે છે.

ઘર્ષણ (Friction)
એકધારૂ દાબ અથવા સ્નાયુની ચૌતરક ગોળાકાર (ત્વચાને બધારે ન ચોળતા) હલનચલન કરે છે, હમેંશા સાંધાની ચૌતરફ પ્રકારનો ઉપયોગ કરે છે.

Percussion
શરીરના મોટા ભાગ પર તાળી પાડવાની જેમ થાબડવું વિશેષ કરીને પીઠે પર આ તંત્રમા હળવી રીતે મુઠઠીથી થાબડવાનો સમાવેશ થાય છે.

કંપન (ઘ્રુજારી - Viberation)
કંપન નિર્માણ કરનારા યંત્રનો (વ્હાયબ્રેટ) આમાં સમાવેશ થાય છે.

Compression Message
તાલબદ્ધ દાબ સ્નાયુ પર આપવું તથા પેશીમાંના રક્તપ્રવાહમાં વૃદ્ધિ કરી તેને નરમ/પોંચુ કરવું સામાન્ય રીતે વૉર્મ- અપ અથવા વિશિષ્ટ મસાજમાં વાપરવામાં આવે છે.

ક્રોસ - ફાયબર (Cross-Fiber)
મોટા સ્નાયુના જૂથમાં તાણ નિર્માણ કરવો અથવા મોટા (સ્નાયુ) કરવા માટે સામાન્ય રીતે આ તંત્રને વાપરવામાં આવે છે.

ટ્રિગર પૉઇન્ટ (Trigger point)/ટેન્ડર પૉઇન્ટ (Tender point) મસાજ
દુ:ખાવો સ્નાયુના બિંદુ પર તથા અંગૂઠાના સહાયથી દાબ આપવામાં આવે છે. જેને લીધે અતિશય વેદનશીલતા ઓછી થાય છે. સ્નાયુમાં ચમક ઓછો થાય. ઉપચાર ન કરેલા એવા બિંદુને લીધે સ્નાયુના હલનચલનમાં વેદના તથા સંકુચિત થાય છે.

નિશ્ચિત ઉદેશ્ય માટે વિશિષ્ટ તંત્રો
અતિ તીવ્ર સ્નાયુમાં ચમક અથવા દુ:ખાવના ભાગ અથવા અક્કડાઇ ગયેલો ભાગ, આવા ભાગ પર હળવાં હાથે મસાજ કરવું અથવા આંગળીના ટેંવા વડે દાબ આપવું. ડિપ ટિસ્યૂ મસાજ એ અક્ક્ડાઇ ગયેલી ગર્દન અથવા દુ:ખતા ખભા પર વાપરવામાં આવે છે.

ન્યુરોમસ્ક્યૂલ (Neuromuscular) મસાજ
સ્નાયુમાં વેદના ઉત્પન્ન કનારા બિંદુ પર એકઘારું આંગળિના ટેંરવાથી દબાણ આપવું જે આ તંત્રમાં સમાવિષ્ટ થયું છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us