આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

પ્રશનોતરી

Print PDF
Rei (ઉચ્ચા."રે".) આત્માની ઉચ્ચ પ્રકાશ શક્તિ જેને સર્વ સામાન્ય જ્ઞાન હોય છે અને તે વ્યક્તિને સાજા કરવાનાં માર્ગ છે. (Rei)"આધ્યાત્મિક સ્તર પર આજા કરે છે.

Ki (ઉચ્ચા "કી") મહત્ત્વપૂર્ણ જીવન ઉર્જા શક્તિ. જેને પ્રાણ, માન વગે. પણ કહે છે. Ki માનસિક/શારિરીક સ્તર પર સાજો કરવાનું કાર્ય કરે છે.
 
રેકી શીખવું ખુબ સહેલું છે. તમે રેકી માસ્ટર (તંજ્ઞ) પાસેથી અટ્યૂન્મેંટ (attunement) લઈ તમે રેકી આપી શકો છો અને રૈકી ઉપચાર આપતાં હાથની સ્થિતી કઈ છે આ શીખતાં જેટલો અભ્યાસ તમે અંતર્મન પ્રમાણે વર્તન કરતાં શીખવે છે અને રેકી ઉપચાર આપતાં હાથની સ્થિતી કઈ છે આ શીકતાં જેટલો અભ્યાસ તમે કરશો એટ્લું વધો કોશલ્ય તમને પ્રાપ્ત થશે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us