આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ ગુજરાતમાં ડેંગ્યુનો અજગર ભરડો: પાલિકાઓને સાવચેત કરતી સરકાર

ગુજરાતમાં ડેંગ્યુનો અજગર ભરડો: પાલિકાઓને સાવચેત કરતી સરકાર

Print PDF
ઘણાં સંજોગોમાં પ્રાણઘાતક સાબિત થઈ રહેલા ડેંગ્યુ નામના રોગે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતને ભરડો લીધો છે. ૨૦૧૦માં જે રીતે ડેંગ્યુના કેસ બહાર આવ્યા છે તે જોતા ગુજરાત માટે ચિંતા ઉભી થઈ છે. ૨૦૦૯માં ગુજરાતમાં ડેંગ્યુના ૧૬૦૫ કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે ૨૦૦૮માં આ સંખ્યા ૬૧૫ ની હતી. નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ વાઇરોલોજી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર હજુ આવનારા સમયમાં ડેંગ્યુ અજગર ભરડો લે તેવી સંંભાવના છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી રાજ્ય સરકારે અમદાબાદ, સુરત અને રાજકોટની નગરપાલિકા તેમજ મહાનગરપાલિકાને એલર્ટ રહેવા જણાવ્યું છે. ગત વર્ષે દર ૧૦ હજાર વ્યક્તિએ ત્રણ લોકોને ડેંગ્યુ થયો હતો. આ આંકડા માત્ર સરકારી હોસ્પિટલોમાંથી જ પ્રાપ્ત થયા છે. મચ્છરો દ્વારા ફેલાતા આ રોગને કાબુમાં લેવા માટે મહાનગરપાલિકાઓને પગલા લેવા સુચના આપવામાં આવી છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:aajkaaldaily

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us