આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ ઘોરાજીમાં ચીકનગુનિયા, મેલેરિયા, તાવ સહિતનાં દર્દીઓથી ઉભરાતા દવાખાના

ઘોરાજીમાં ચીકનગુનિયા, મેલેરિયા, તાવ સહિતનાં દર્દીઓથી ઉભરાતા દવાખાના

Print PDF
ઘોરાજી શહેરમાં પુરની સફાઇ ન થવાથી તેમજ ઠેર-ઠેર ગંદકી અને વરસાદી ખાબોયિયા - ખાડા પડયા રહેવાથી શહેરમાં તાવ અને ચીકનગુનિયા જેવા રોગોએ માથું ઉચક્યું છે.

ઘોરાજી નગરપાલિકાનાં ઉદાસીન વલણથી આજે સમગ્ર શહેરમાં શેરી રસ્તાઓમાં કચરાનાં ઢગલા, ઠેર-ઠેર ગંદકી અને તૂટેલી ગટરોથી રસ્તા પર ગંદા પાણી ફરી વળે છે અને તેમાંચ વળી મચ્છરોનો ભારે ઉપદ્રવ થયો હોવાથી લોકો મેલેરીયા, ઝાડા - ઉલટી અને ચીકનગુનીયા જેવા રોગોનાં ભરડામાં આવી ગયા છે. ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલ અને ખાનગી દવાખાનાઓ આવા દર્દીઓથી ઉભરાઇ રહ્યા છે.

નગરપાલિકામાં તાજેતરમાં નવા પ્રમુખપદે બિરાજેલા કાસમભાઈ કુરેશીએ પ્રમુખનો આજે લેતી વખતે જાહેર વચનો આપી પ્રજાની પ્રાથમિક જરૂરીયાતો અને આવશ્યક એવાઓનાં કામનો કોળ આવ્યો હતો. આજે ઘોરાજી શહેરમાં ભયંકર રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા છે. તો શહેરની ગંદકી અને કચરો હટાવી દવાઓનો છંટકાવ કરવા શહેરીજનોનો અનુરોધ છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:aajkaaldaily

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us