આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Feb 27th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ મેડિકલ કૉલેજને મળતાં દેહદાનમાં છેલ્લાં ૧૦ વર્ષમાં પહેલી વાર વધારો

મેડિકલ કૉલેજને મળતાં દેહદાનમાં છેલ્લાં ૧૦ વર્ષમાં પહેલી વાર વધારો

Print PDF
શહેરની મેડિકલ કૉલેજોને જરૃર કરતાં વધુ મૃતદેહ મળ્યા ઃ દેહદાનનું રજિસ્ટ્રેશન પણ વધ્યું
મુંબઇ - મુંબઈગરા પોતાના મૃતદેહ બાબતમાં ઉદાર બની રહ્યા છે. ૧૦ વરસમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે શહેરની મેડિકલ કૉલેજો પાસે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ તાલીમ આપવા જરૃર હોય એના કરતા વધુ મૃતદેહો દાનમાં આવ્યા છે. હજુ ગયા વરસ સુધી આ કોલેજો પોતાની મૃતદેહોની જરૃરિયાત પૂરી કરવા સંઘર્ષ કરતી હતી.

આ વરસે ૧૫ નવેમ્બર સુધીમાં રાજ્ય સરકાર સંચાલિત મેડિકલ કૉલેજોને ૭૦ મૃતદેહો મળ્યા હતા. બીજા ૧૮ મૃતદેહ મુંબઈ બહારની બે મેડિકલ કૉલેજોને મોકલી અપાયા હતા. રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓના જણાવવા મુજબ શહેરની કૉલેજો મહારાષ્ટ્રની ગામડાની કૉલેજોને મૃતદેહો મોકલી શકવાની સ્થિતિમાં હોય એવું કદાચ પહેલીવાર બન્યું છે. જે. જે. ગુ્રપ ઓફ હોસ્પિટલ્સના એનાટોમી ડિપાર્ટમેન્ટના વડા ડો. સુરેશ ગંગણેએ જણાવ્યું હતું કે 'દેહદાન કરવાની શપથ લેવા માટેના અમારા અભિયાનને ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.'

આ વરસે ૫૬૦ જણે મૃત્યુ બાદ દેહદાન કરવા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. ગયા વરસે આ સંખ્યા માંડ ૨૮૦ હતી અને દેહદાનમાં ફક્ત ૪૭ લાશો મળી હતી. થાણેની રાજીવ ગાંધી મેડિકલ કૉલેજમાં પણ દેહદાનમાં વધારો નોંધાયો છે. કૉલેજમાં આ વરસે દેહદાનમાં ૨૦ મૃતદેહો આવ્યા હતા અને ૧૯૭ રજિસ્ટ્રેશન થયા હતા. એની સરખામણીમાં ગયા વરસે ફક્ત ૧૩ મૃતદેહ આવ્યા હતા અને માત્ર ૧૦૦ રજિસ્ટ્રેશન થયા હતા. કૉલેજમાં એની સ્ટોરેજ કેપેસિટી કરતા વધુ મૃતદેહો આવ્યા છે. 'લોકો હવે પોતાના મૃતદેહને તબીબી ઉપયોગ માટે દાન કરવાના વિચારીને અપનાવતા થયા છે.' એમ રાજીવ ગાંધી મેડિકલ કૉલેજના એનાટોમી ડિપાર્ટમેન્ટના વડા ડો. શિલ્પા કોલ્હેએ જણાવ્યું હતું.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us