આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ લેસર દ્વારા શરીરની ચરબી બાળવાની પદ્ધતિ

લેસર દ્વારા શરીરની ચરબી બાળવાની પદ્ધતિ

Print PDF
કમર પરની ચરબીના થર બાળી નાખીને દૂર કરવા માટેની લેસર પદ્ધતિને અમેરિકાની ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશને મંજુરી આપી છે અને હવે આ સારવાર અમેરિકાની બજારમાં ઉપલબ્ધ થશે. લેસર દ્વારા શરીર પરની ચરબી કોઈપણ જાતની શસ્ત્રક્રિયા વિના દૂર થઈ શકશે તેમ આ સારવાર પધ્ધતિ વિકસાવનારા સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું. આ કોઈ સ્થુળતાની સારવાર કે જાદુઈ પધ્ધતિ નથી પરંતુ લીપોસેક્શન જેવી પધ્ધતિ છે જેમાં લેસર વડે ચરબીને દૂર કરવામાં આવે છે. આ પધ્ધતિની ૬૭ વ્યક્તિઓ પર સફળ પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા હતા. આ પધ્ધતિમાં બે સપ્તાહની સારવાર લેવી પડે છે. લેસર ઈન સર્જરી એન્ડ મિડસિન્સ નામના વિજ્ઞાાન સામયિકમાં જણાવ્યા મુજબ આ સારવારમાં લાઈટ એમિટિંગ ડીયોડનો ઉપયોગ થાય છે. આ પદ્ધતિથી સ્થુળ વ્યક્તિની કમરના ઘેરાવામાં ૧ ઇંચનો ઘટાડો કરી શકાય છે. જો કે આ સારવાર લીધા પછીના બે સપ્તાહમાં દરેક વ્યક્તિએ કમરમાં ઘેરાવામાં ફરીથી ૦.૩૧ ઈંચનો વધારો થયેલો જણાયો હતો. આ વધારો શા કારણે થયો તે સંશોધકો જાણી શક્યા નથી. સંશોધકો જણાવે છે કે આ પધ્ધતિની સારવારથી દરેક વ્યક્તિને પૂરતો સંતોષ મળી શકે તેમ નથી. આ પધ્ધતિને વજન ઘટાડવાની કે કદ ઘટાડવાની પધ્ધતિ સમજીને અપનાવવી જોઈએ નહીં. આ સારવારની પ્રક્રિયા ૪૦ મિનિટ ચાલે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us