આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ હવે માઈગ્રેનનું નિદાન સરણ બનશે

હવે માઈગ્રેનનું નિદાન સરણ બનશે

Print PDF
હવે માઈગ્રેનનું નિદાન સરણ બનશે
લંડન: વિજ્ઞાનીઓ જેથી ભયંકર બીમારી માટેના જવાબદાર જિનની ઓળખ કરી લીધી છે. આ શોધથી માઇગ્રેનની વધુ પ્રભાવશાળી અને ચોક્ક્સ સારવારની સંભાવના વધી ગઈ છે? ઓક્સફર્ડ વિશ્વ વિદ્યાલયના નેતૃત્વ હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધનકર્તા ટીમે આ બીમારી માટેના જવાબદાર જિનને શોધી કાઢ્યા છે અને તેને ટ્રેસ્ક નામ આપવામાં આવ્યું છે.

સંશોધનકર્તાએ જણાવ્યું કે જો આમાં કોઇપણ પ્રકારની બદલાવ આવશે તો તે મગજમાં રહેલી નસોમાં દર્દ ઉત્પન્ન કરશે. તેને કારણે સખત દુખાવો થાય છે. ઘણી વખત આ દુખાવો એટલો બધો વધી જાય છે વ્યક્તિ બેભાન થઈ જાય છે. બ્રિટિશ મીડિયામાં પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે વિજ્ઞાનીઓએ આ જિન માઇગ્રેનથી પીડાતી વ્યક્તિઓના શરીરમાંથી શોધી કાઢવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. હકીકતમાં વિજ્ઞાનીઓને આ સફળતા ત્યારે મળી કે જ્યારે તેમણે માઈગ્રેનથી પીડાતી વ્યક્તિઓ અને તેમના પરિવારના સભ્યોને ડી એનએની નમૂનો લઈને તેનું વિશ્લેષણ કર્યું. મુખ્યે સંશોધનકર્તા જમીબન કેડરે કહ્યું કે અમે મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે અને હવે અમે એ શોધી શકીએ છીએ કે લોકો કેમ માઈગ્રેનથી પીડાય છે.

અત્યાર સુધી ડીએનએને લઈને શોધ કરવામાં આવી હતી પરંતુ માઇગ્રેન પાર્ટના સીધા જવાબદારના જિનની શોધ થઈ શકી ન હતા. ડોકટરે કહ્યું કે હવે અમે એ જિનથી શોધ કરી દીધી છે કે જે માઇગ્રેન માટે સીધો જવાબદાર ચે જે હવે માઇગ્રેનથી પીડાતા લોકોને થોડી રાહ્ત આપશે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sambhaav.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us