આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ ડોમેસ્ટીક એરપોર્ટ પર 'સ્પા'ની સુવિધા ઉભી કરાશે

ડોમેસ્ટીક એરપોર્ટ પર 'સ્પા'ની સુવિધા ઉભી કરાશે

Print PDF
અમદાવાદ, મંગળવાર
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગામી સમયમાં મુસાફરોને વિમાનની રાહ જોતા મસાજ કરાવવાની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇ મથકના ડોમેસ્ટીક ટર્મિનલમાં સ્પા એટલેકે મસાજની સુવિધા પૂરી પાડવા અંગે નિવિદા જાહેર કરી છે.

કેરેક્ટર સર્ટીફીકેટ ધરાવતા પ્રેઝન્ટેબલ વ્યક્તિત્વના કર્મચારીઓ રાખવાની જોગવાઇ
આ અનુસાર ડોમેસ્ટીક ટર્મિનલમાં પાંચ વર્ષ માટે સ્પાની સુવિધાનો ઓર્ડર આપવામાં આવશે.એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ સ્પામાં કામ કરનાર તમામ કર્મચારીઓના ચારિત્ર્ય અંગેના પ્રમાણપત્ર પોલીસ દ્વારા મેળવવાની શરત રાખી છે. ઉપરાંત રોગચાળાના સમયે સ્પામાં વપરાતી પદ્ધતિઓ પર નિયંત્રણની, હેલ્થ ઓફિસર દ્વારા સ્પાના નિયમિત ચેકીંગની વગેરે જોગવાઇઓ પણ રાખી છે.

સ્પામાં ગ્રાહકોને આપવાની સુવિધાના દર પણ એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે અને તે દર સ્પાના ઠેકાણે વ્યવસ્થિત રીતે લખેલા દર્શાવેલા રાખવા પડશે. સ્પામાં ગ્રાહકને સર્વિસ આપવા માટ પ્રેઝન્ટેબલ અને ગૂ્રમીંગ કરાયેલું વ્યક્તિત્વ ધરાવતી તથા રોગમુક્ત વ્યક્તિને રાખવાની પણ જોગવાઇ છે, તથા સ્પામાં અમુક પ્રકારના મેગેઝીન નહીં રાખી શકાય એવી પણ શરત રાખવામાં આવી છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us