આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ દૂધનો એક ગ્લાસ કેન્સરને તમારી નજીક પણ નહીં ફરકવા દે

દૂધનો એક ગ્લાસ કેન્સરને તમારી નજીક પણ નહીં ફરકવા દે

Print PDF
લંડન : 6, ફેબ્રુઆરી

દૂધનો એક ગ્લાસ કેન્સરને તમારી નજીક પણ નહીં ફરકવા દે
દૂધ પીવાની આનાકાની કરનારા બાળકોએ હવે કોઇપણ પ્રકારના નખરા કર્યા વગર દૂધ પી લેવાનું મન બનાવી લેવું જોઇએ. કારણ કે એક નવા અભ્યાસ પ્રમાણે દરરોજ એક કપ દૂધ પીવાથી કેન્સર તમારી આસપાસ પણ નહીં ફરકે.

ન્યૂઝીલેન્ડના વૈજ્ઞાનિકોએ કરેલા આ અભ્યાસ પ્રમાણે જે બાળકો રોજ દૂધ પીવે છે તેમને મોટા થતા આંતરડાનું કેન્સર થવાની આશંકા 40 ટકા સુધી ઘટી જાય છે. વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે કેન્સર વિરુદ્ધ દૂધ એક મજબૂત ઢાલનું કામ કરે છે અને વર્ષો સુધી રોજ દૂધ પીવાથી કેન્સર વિરુદ્ધ તેની અસર જોવા મળે છે.

આ અભ્યાસની આગેવાની કરી રહેલા પ્રોફેસર બ્રાયન કોક્સે કહ્યું કે અમારો અભ્યાસ જણાવે છે કે બાળપણમાં રોજ દૂધ પીવાથી આંતરડાનું જોખમ ઓછું થાય છે અને કેલ્શિયમ તેમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. વિદ્યાર્થીઓના એક ગ્રુપ પર કરેલા આ અભ્યાસમાં વૈજ્ઞાનિકોએ જાણ્યું કે જો છ વર્ષ સુધી દરરોજ દૂધ પીવમાં આવે તો જીવનમાં આંતરડાનું કેન્સર થવાનું જોખમ 40 ટકા સુધી ઓછું થઇ જાય છે.


Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us