આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Sep 29th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ દેશની સૌથી ઓછા વજનની બાળકીનો પુણેમાં જન્મ

દેશની સૌથી ઓછા વજનની બાળકીનો પુણેમાં જન્મ

Print PDF
દેશની સૌથી ઓછા વજનની બાળકીનો પુણેમાં જન્મ
પુણે: દેશમાં સૌથી ઓછું વજન ધરાવતી બાળકીનો પુણેમાં જન્મ થયો છે. આ બાળકીનું વજન ઓછું હોઈ તેને જીવિત રાખવામાં ડોક્ટરો સફળ થયા છે. દેશમાં આ પ્રકારની આ પ્રથમ જ ઘટના હોવાનું ગુરુવારે ડોક્ટરોએ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું.

અત્રેની ખાનગી હોસ્પિટલમાં બે ઓક્ટોબરના રોજ એક બાળકીનો જન્મ થયો હતો. જન્મના સમયે આ બાળકીનું વજન ફક્ત ૪૯૫ ગ્રામ હતુમ. આટલું ઓછું વજન હોઈ બાળકીની જીવિત રાખવામાં ડોક્ટરોને સફળતા મળી છે. બાળકી હવે ચાર મહિનાની થઈ છે અને તેનું વજન હવે ૨.૪ કિલો થયું છે.

પારનેર (જિલ્લો નગર) તાલુકાના કાસારી ગામમાં દંપતીએ બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો. બાળકીના પિતા શિક્ષક હોઈ દંપતીને અનેક વર્ષથી બાળક થતું નહોતું. નારાયણ ગાવમાં ડોક્ટરોએ ઉપચાર કર્યા પછી દંપતીને સંતાનસુખ મળ્યું હતું.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:divyabhaskar.co.in

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us