આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ લો ભાઈ, આવી ગયા પુરુષો માટે ગર્ભનિરોધક ઈન્જેક્શન

લો ભાઈ, આવી ગયા પુરુષો માટે ગર્ભનિરોધક ઈન્જેક્શન

Print PDF
પરિવાર નિયોજન માટે હવે મહિલાઓએ ઉપાય નહીં કરવા પડે
લો ભાઈ, આવી ગયા પુરુષો માટે ગર્ભનિરોધક ઈન્જેક્શન
પરિવાર નિયોજન માટે ટૂંક સમયમાં જ મહિલાઓએ ઉપાય નહીં કરવા પડે. પુરુષો માટે ગર્ભનિરોધક ઈન્જેક્શનો આવી ગયા છે. સ્કોટલેન્ડમાં તેનું પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવ્યું છે.

પરીક્ષણમાં વણઈચ્છ્યો ગર્ભ રોકવા માટેનો આ ઉપાય સફળ પણ રહ્યો હતો. તેને એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ બનાવ્યું છે. યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર રિચર્ડ એન્ડરસને જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષણના પરિણામો બહુ જ ઉત્સાહજનક છે અને આ ઈન્જેક્શને બહુ જ પ્રભાવી રીતે કામ કર્યું છે.

સંશોધકોને આશા છે કે આ પરીક્ષણ પછી હવે આ ઈન્જેક્શન પરિવાર નિયોજનનો એક વિકલ્પ બની જશે. આ ઈન્જેક્શન પુરુષના સ્પર્મ કાઉન્ટને ઓછા કરી દે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Divyabhaskar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us