આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Oct 23rd

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ વિજ્ઞાનીઓ ટાલ પર હવે નવેસરથી વાળ ઉગાડી આપશે

વિજ્ઞાનીઓ ટાલ પર હવે નવેસરથી વાળ ઉગાડી આપશે

Print PDF
વિજ્ઞાનીઓ ટાલ પર હવે નવેસરથી વાળ ઉગાડી આપશે
વોશિંગ્ટન, તા.પ

ટાલ ધરાવતાં લોકોનાં માથાંમાં પણ વાળ ઉગાડી શકે તેવા કોષ ભરપૂર સંખ્યામાં હોય છે. તેમને જાગૃત કરવામાં આવે તો ટાલ પર નવેસરથી ભરપૂર વાળ ઊગવા લાગે તેમ તાજેતરમાં અભ્યાસ કરનાર વિજ્ઞાનીઓને જાણવા મળ્યું છે. યુનિર્વિસટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયાના નિષ્ણાતોએ ટાલ ધરાવતાં લોકોનાં માથાંના વાળ વિનાના અને વાળ ધરાવતા કોષોને તપાસીને સરખામણી કરી જોઈ હતી. તેમને જાણવા મળ્યું હતું કે જ્યાં ટાલ પડી ગઈ હતી તે જગ્યાની ચામડીના કોષોમાં પણ વાળના મૂળ બનાવનાર અને વાળના કોષ વિકસાવનાર કાચા કોષ(સ્ટેમ સેલ્સ) ભરપૂર પ્રમાણમાં હતા. આ કોષ શરીરના કોઈપણ અંગમાં ગોઠવાઈને એ મુજબનો આકાર અને વેશ ધારણ કરી શકે છે. તે દાંત બની શકે, વાળ બની શકે, લોહી બની શકે અને હાડકું પણ બની શકે છે.

વિજ્ઞાનીઓએ તપાસ્યું તો જાણવા મળ્યું હતું કે અમુક ચોક્કસ કારણોસર આ કોષોમાંથી વાળના કોષ વિકસાવીને વાળ બનવાની ક્ષમતા જતી રહી હતી. વાળના આ કાચા કોષ આગળ વધીને ‘પ્રોજેનિટર’ કોષ બને છે અને તેમાંથી વાળ વિકાસ પામે છે. જો માથાની ચામડીના આ બધા કોષોને જાગૃત કરવામાં આવે તો તે કુદરતી રીતે જ ફરીથી વિકસવા લાગે અને ઊગવા લાગે.

સંશોધન કરનાર ટુકડીના આગેવાન ડો. જ્યોર્જ કોટ્સાલેરેલિસે જણાવ્યું કે સાવ વેરાન દેખાતા ટાલિયા માથાની ચામડીમાં પણ જથ્થાબંધ ગીચ વાળ ઊગાડવાની ક્ષમતા જોઈને તેઓ પોતે પણ આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. પુરુષોનાં માથાંના કોષ સંકોચન પામી ગયા હોવાથી વાળ બનવાની અને બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયા બંધ થઈ જાય છે. મહિલાઓનાં માથાંના વાળના મૂળ ધરાવતા કોષ નબળા પડી જતાં વાળ મૂળ સાથે ખરી જતાં હોવાથી ટાલ પડે છે. તેમણે આ હકીકત જાણ્યા પછી પ્રયોગશાળામાં માથે ટાલ ધરાવતા ઉંદરોનાં માથાંના કોષને જગાડવાના પ્રયોગ કરી જોયા હતા. અનેક રીતે કોષને ઝંકૃત કરી જોયા પછી આખરે ડો. જ્યોર્જે તેનો કીમિયો ખોળી કાઢયો છે.

હવે તેઓ પોતાના સાથીઓ સાથે મળીને આ પ્રયોગ ફરીફરીને કરી જોવા માગે છે. એક વખત તેમનો કીમિયો અકસીર સાબિત થઈ જાય પછી તેઓ આ જ પ્રયોગ માણસો પર અજમાવશે અને તેમાં સફળતા મળી જશે તો પછી વિશ્વમાં કોઈપણ માણસ પોતાની ટાલ પર નવેસરથી ગીચ વાળ ઉગાડીને યુવાનીનો દેખાવ પાછો મેળવી શકશે. માથાની ટાલ દૂર કરવાનો આથી વધુ અકસીર અને વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ આજ સુધી કદી થયો નહોતો. અત્યાર સુધી ટાલ પર નવા વાળનું રોપણ કરી આપવાનો એકમાત્ર ઉપાય જ કરવામાં આવે છે. તેલ અને દવાઓ વડે નવેસરથી વાળ ઉગાડવાના દાવા અનેક ડોક્ટરોએ કર્યા છે પરંતુ તેમની સફળતાની કોઈ ખાતરી જોવા મળી નથી.

માથાના ટાલવાળા ભાગની ચામડીમાં પણ ગીચ વાળ ઊગવાની ક્ષમતા જણાઈ
ટાલ પર વાળના મૂળના કોષને ફરી સક્રિય બનાવવાના કીમિયાની શોધ


Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us