આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મફત પ્રસૂતિની સગવડ મળશે

સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મફત પ્રસૂતિની સગવડ મળશે

Print PDF
નવી દિલ્હી, તા. ૧

રાષ્ટ્રીય ગ્રામ્ય આરોગ્ય મિશનની સમીક્ષા માટે બોલાવાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય સલાહકાર મંડળની આઠમી બેઠકમાં સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રો પર મફત પ્રસૂતિની સગવડ આપવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવાયો હતો. આરોગ્ય પ્રધાન ગુલામનબી આઝાદે જાહેર કર્યું હતું કે નિતી વિષયક સ્તરે આ નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે. આ યોજના હેઠળ પ્રસવ પછી નવજાતની સારસંભાળની સવલતો મળી રહે તેની પણ ખાતરી કરવામાં આવશે. હાલ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને નવજાત બાળકોને નિરીક્ષણમાં રાખી આરોગ્યની ખાતરી કરાઈ રહી છે.

પ્રસૂતિ દરમિયાન થતાં મૃત્યુ અને દરેક ગર્ભવતી મહિલા તથા નવજાત બાળકને નામ નોંધણી સાથે નિરીક્ષણમાં રાખવાની બે યોજનાઓના પરિણામે માતા અને નવજાત બાળકોનો મૃત્યુદર ખૂબ નીચે લાવી શકાયો છે તેમ આઝાદે કહ્યું હતું. હવે આ નોંધણીમાં સરનામાં અને ફોન નંબર ઉમેરાવાથી દરેક ગર્ભવતીનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ સરકાર પાસે રહેશે. તેથી બાળકોના રસીકરણની ખાતરી કરવામાં સરકારને ખૂબ જ સુવિધા મળશે.

દરેક ગર્ભવતી માતાની નોંધણી કરી તેમને નિરીક્ષણમાં રાખવાની યોજનાનો ગુજરાત, રાજસ્થાન અને તામિલનાડુમાં અમલ ચાલી રહ્યો છે અને તેમાં ખૂબ સારાં પરિણામો જોવાં મળ્યાં હોવાનું ગુલામનબી આઝાદે જણાવ્યું હતું. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગ્રામ્ય આરોગ્ય યોજનાઓ હેઠળ છેલ્લાં છ વર્ષમાં સરકારે ૫૫,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે.
  • પ્રસવ પછી નવજાતની સારસંભાળની સવલતોની પણ ખાતરી કરવામાં
  • સરકારે ૫૦,૦૦૦ કરોડ ખર્ચ કર્યો છે વધુ ખર્ચ કરશે

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us