આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Sep 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૧ હવે ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી હેલ્થ ચીપ તમામ રોગોનું નિદાન કરશે

હવે ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી હેલ્થ ચીપ તમામ રોગોનું નિદાન કરશે

Print PDF
કેન્સર સહિતની બીમારી માટે લોહીના નમૂના લેબમાં મોકલવાના બદલે ડૉક્ટરની કેબિનમાં જ પરીક્ષણનું પરિણામ
(પીટીઆઈ) લંડન, તા.૯

માઈક્રોટેકનોલોજી અને બાયોટેકનોલોજીની કમાલને પ્રતાપે હવે તમારા લોહીના અથવા કેન્સર સેલના સેમ્પલો લેબોરેટરીમાં મોકલવાની પળો જણમાંથી છુટકારો મળશે વૈજ્ઞાાનિકો એવી ''હેલ્થ ચીપ'' વિકસાવવામાં સફળ થયા છે જે તમને લેબ પરીક્ષણો જેવા પરિણામો જે તે સ્થળે જ આપી દેશે. યુરોપીયન યુનિયને માઈક્રોએક્ટીવ નામનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યો છે - માઈક્રોટેકનોલોજી અને બાયોટેકનોલોજી આધારિત ઈન્ટીગ્રેટેડ સીસ્ટમને કારણે ડૉક્ટરની ઓફિસમાં જ કેટલાંક પરીક્ષણોનું પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. આ નૂતન હેલ્થચીપ ક્રેડીટકાર્ડ જેવી લાગે છે અને તેમાં સંપૂર્ણ લેબોરેટરીને સમાવી દેવામાં આવી છે.

યુરોપીયન યુનિયનના પાઈલોટ પ્રોજેક્ટમાં કેસ સ્ટડી તરીકે સર્વીકલ કેન્સર (ગરદન અંગેના)ની તપાસ માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં સેલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સૈદ્ધાંતિક રીતે બેકટેરિયા, વાયરસથી થતા રોગો અને વિવિધ પ્રકારના કેન્સરો અંગેના પરીક્ષણો હાથ ધરી શકાય છે. લેબના કાર્યોને ચીપમાં ફેરવવા શું કરવામાં આવ્યું ? ચીપમાં ખૂબ પાતળા કાપાઓ પાડવામાં આવ્યા જેમાં દરેક જુદા પરીક્ષણમાં જરૃરી કેમીકલો અને એન્ઝાઈમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. જ્યારે દર્દીનું સેમ્પલ આ પાતળા કાપાઓમાં ભેળવવામાં આવે ત્યારે આ કેમીકલો અને એન્ઝાઈમોને મીક્સ કરવામાં આવે છે. માઈક્રોએક્ટીવ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા વૈજ્ઞાાનિકો લીવ કુસબર્ગ અને માયકલ મીલનીકે કહ્યું કે, ''આ હેલ્થચીપ આઠ જુદા રોગો માટે તમારું લોહી અથવા સેલનું પૃથક્કરણ કરી શકે છે. લોહીના નમુનામાં રહેલા વિશેષ બાયોમાર્કરો''આઠો રોગમાં એક જ હોવાથી બાયોમાર્કરોથી રોગની ઓળખ થઈ શકે છે.

આ હેલ્થ ચીપનો ઉપયોગ ડૉક્ટરે કેવી રીતે કરવાનો રહે છે ? ડૉક્ટરે એક નાના મશીનમાં કાર્ડ નાખવાનો રહે છે. કાર્ડ હોલ્ડરમાં રહેલી એક ટયુબ વડે દર્દીના સેમ્પલના કેટલાંક ટીપા દાખલ કરવામાં આવે છે અને પરિણામો મેળવવામાં આવે છે. દર્દીઓ માટે લેબોરેટરી કરતા ઝડપી અને વધુ ચોક્કસ પરિણામ મેળવવા આ હેલ્થચીપ આર્શીવાદરૃપ નીવડે છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us