આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ વિમો વિમા કંપની અવીવા જીવન વિમો, ભારત

અવીવા જીવન વિમો, ભારત

Print PDF
આ કંપની અવીવા સ્વાસ્થય પ્લસ જે એક વ્યાપક સંયુક્ત સ્વાસ્થય સાથે બચત યોજના આપે છે, જેમાં મૃત્યુ અને બિમાર સ્વાસ્થયનો સમાવેશ છે. જ્યારે તમારા હપ્તાનો એક ભાગ પરિપકવતાની સ્થિતીમાં હોય તે પાછા આપવાની બાયધારી આપે છે.
  • તમારા મૃત્યુ અને અપંગતા ઉપર જીવનને સુરક્ષિત કરવા (વિમાની રકમ)ની જોગવાઈ.
  • ૧૮ ગંભીર બિમારીઓ સામે સંરક્ષણ.
  • બધાય સ્વાસ્થયના લાભ લેવાની જરૂર પડે તો રૂ.૨૧/- લાખ કરતા વધારે રકમનો સંયુક્ત લાભ.
  • લંબાયેલ મૃત્યુ અને અપંગ માટે સ્વાસ્થયના લાભો બંધ થયા પછી ૫ વર્ષ સુધીનુ સંરક્ષણ.
  • જો સ્વાસ્થયના લાભો લઈ લીધો હોય તો પણ પરિપકવતાની તારીખ ઉપર નિશ્ચિત પરિપકવતાનો લાભ.
વધારે જાણકારી માટે અવીવા વેબસાઈટ www.avivaindia.com ની મુલાકાત લ્યો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us