આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Sep 19th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ વિમો વિમા કંપની બિરલા સન જીવન વિમા કંપની લિમિટેડ

બિરલા સન જીવન વિમા કંપની લિમિટેડ

Print PDF
કંપની તેની સર્વસામાન્ય સ્વાસ્થયની યોજના રજુ કરે છે. તેના રૂપક લેખોનો નીચે સમાવેશ કરવામા આવેલ છે
  • વિમો તમારા માટે અને તમારા કુટુંબ તથા માતા પિતા સાથે.
  • તમે દરેક વ્યક્તિ માટે વિમાની રકમ નક્કી કરી શકો છો.
  • ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કર્યા પછી શસ્ત્રક્રિયા કરવાના ફાયદાઓ નક્કી કરેલા છે અને તે તમને ખરેખર થયેલા ખર્ચાને ન ધ્યાનમાં લેતા ચુકવાય છે અને તેના વધારામાં બીજી ગમે તે સ્વાસ્થયની યોજના તમારી પાસે હોય.
  • તમારા ખીસા ખર્ચની ચુકવણી.
  • તમારા જીવનને ધમકી આપવાની પરિસ્થિતીમાં બીજો વૈદ્યકીય અભિપ્રાય લઈ શકો છો.
  • તમને યોગ્ય રસ્તો બતાવનારની સેવા લેનારને પહોચવાનો માર્ગ જે તમને તમારી સારવાર કરનાર વિકલ્પો તમારા વિસ્તારમાં શોધી કાઢવા મદદ કરશે.
આ પૉલિસી તમને ઘણા બધા વિકલ્પો રજુ કરશે. સંપુર્ણ નિરીક્ષણ માટે તમે અમારી કંપનીની વેબસાઈટ www.birlasunlife.com ની મુલાકાત લ્યો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us