આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Oct 20th

Last update:04:36:36 AM GMT

સ્ટાર હેલ્થ

Print PDF
Article Index
સ્ટાર હેલ્થ
મધુમેહ
All Pages
આ કંપની આખા સ્વાસ્થયના યજમાન વિમાના વિકલ્પો રજુ કરે છે. જેમાંથી કેટલાક નીચે જણાવેલ છે
સાચી કિંમત
તેના ફાયદાઓનો સમાવેશ:
 • ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થવાનો સમાવેશ. આ એક વિમા ઉતરાવેલ અંદરના દર્દીનો ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થતા કરેલ ખર્ચાનો સમાવેશ કરે છે, જો તે વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિ ઇસ્પિતાલમાં ઓછામાં ઓછુ ૨૪ કલાક રહે. આ ખર્ચામાં ઓરડાનુ ભાડુ, અને જમવાનો ખર્ચ વધારેમાં વધારે ૨% વિમા ઉતરાવેલ રકમ ઉપર કરેક દિવસ માટેનો સમાવેશ છે.
 • સેવા ચાકરીનો ખર્ચો.
 • શાસ્ત્રવૈદ્યની ફી, સલાહકારની ફી, ભુલ આપનારની ફી.
 • લોહીની કિંમત, પ્રાણવાયુ, શસ્ત્રક્રિયાના ખંડનો ખર્ચ, નિદાન કરવાનો ખર્ચ, pace makerની કિંમત.
 • દવા અને ઓષધનો ખર્ચ.
 • તે છતા આંખના મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા કરવા માટે ફક્ત રૂ.૨૦,૦૦૦/- નો સમાવેશ મર્યાદિત છે.
 • Medi Classic
  • ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થવાનો સમાવેશ: અંદરના દર્દીને ઇસ્પિતાલમાં દાખલ ઓછામાં ઓછા ૨૪ કલાક માટેના ખર્ચમાં ઓરડાનુ ભાડુ અને જમવાનો ખર્ચ ૨% વિમા ઉતરાવેલ રકમ ઉપર અને સૌથી વધારે રૂ.૪૦૦૦/- દરેક દિવસ માટે થયેલ ખર્ચાનો સમાવેશ છે.
  • સેવા ચાકરી કરવાનો ખર્ચ.
  • શસ્ત્રવૈદ્યની ફી, સલાહકારની ફી, ભુલ આપનારની ફી અને જાણકારની ફી.
  • દવા અને ઔષધનો ખર્ચ.
  • કટોકટીના સમયે વિમા ઉતરાવેલ દર્દીને ઇસ્પિતાલમાં લઈ જવા વાહનનો ખર્ચ. રૂ.૭૫૦/- દરેક ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કરતી વખતે અને એકંદર સીમા રૂ.૧૫૦૦/- દરેક પૉલિસીના સમય ગાળાનો સમાવેશ કરે છે.
  Medi Premier આ પૉલિસીના બે ભાગો છે. જ્યારે ભાગ-૧ અન-અપેક્ષિત સ્વાસ્થયની કાળજી લેવા માટે સંરક્ષણ આપે છે અને ભાગ-૨ જ્યારે તમારા સ્વાસ્થયના શારિરીક વિકારનુ નિદાન થાય છે ત્યારે વિમા ઉતરાવેલ રકમ ઉપર ૫૦% રકમ એક સાથે આપવામાં આવે છે.

  ભાગ - ૧:
  • ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થવાનો સમાવેશ- અંદરના દર્દીનો ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થતી વખતે થયેલ ખર્ચનો આમાં સમાવેશ છે. જેમાં ઓરડાનુ ભાડુ વિમા ઉતરાવેલ રકમના ૨% અને સૌથી વધારેમાં વધારે રૂ.૪૦૦૦/-નો સમાવેશ છે.
  • રહેવાનો અને સેવાચાકરી કરવાનો ખર્ચ.
  • શસ્ત્રવૈદ્યની ફી, સલાહકારની ફી, ભુલ આપનારની ફી.
  • લોહીની કિંમત, પ્રાણવાયુ, નિદાન કરવાનો ખર્ચ, pace makerની કિંમત, કૃત્રિમ અવયવો વગેરે.
  • દવા અને ઔષધનો ખર્ચ.
  • કટોકટીના સમયે વિમા ઉતરાવેલ દર્દીને ઇસ્પિતાલ લઈ જવા વાહનનો ખર્ચ. રૂ.૭૫૦/- ઇસ્પિતાલમાં દરેક વખતે દાખલ કરતી વખતે અને રૂ.૧૫૦૦/- દરેક પૉલિસીના સમય ગાળા દરમ્યાન.
  • ઇસ્પિતાલમાં ભરતી કરતા પહેલા ૩૦ દિવસ સુધીનો ખર્ચ તેના ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થવાની તારીખથી ગણવામાં આવે છે.
  • એકંદર રકમ જેની ૭%ના હિસાબે ગણતરી કરવામાં આવે છે એક ખાસ ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થતી વખતે થયેલા ખર્ચ જે ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થયા પછી વધારેમાં વધારે રૂ.૫૦૦૦/- આપવામાં આવે છે.
  ભાગ - ૨:
  • ૫૦% એકંદર રકમની ભરપાઈ વિમા ઉતરાવેલ રકમ ઉપર ભાગ-૨ માં પ્રબંધ કરાય છે. તેના વધારામાં જે ભાગ-૧ માં ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થતી વખતે આપ્યા છે.
  • આવો ઇસ્પિતાલમાં દાખલ થયા પછીનો ખર્ચ ફક્ત તે તારીખ સુધી આપવામાં આવે છે, જ્યારે ગંભીર બિમારીનુ નિદાન થાય છે.
  • આ વિભાગ નીચે એકંદર રકમની ભરપાઈ જ્યારે મંજુર થાય છે ત્યારે આગળના બીજા બધાય આ વિમાની પૉલિસીના ફાયદાઓ બંધ થાય છે અને આ પૉલિસી આપોઆપ સમાપ્ત થાય છે.
  • ફક્ત એકવાર એકંદર રકમ વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિને તેના જીવન દરમ્યાન અપાય છે પછી તે ભલે ગમે તેટલી વાર ગંભીર બિમાર પડ્યો હોય, અશક્તિ અથવા સારવાર વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિએ દર્દ ભોગવ્યુ હોય.
  • ઉત્તર જીવનનો સમય - નુક્શાન ભરપાઈની એકંદર રકમ માટે પાત્ર થવા માટે, ૯૦ દિવસ આ પૉલિસીની શરૂઆતની તારીખ પછી નિદાન થાય છે. જો આ ગંભીર બિમારી શોધી કઢાય તો વિમા ઉતરાવેલ વ્યક્તિ ત્યાર પછીના ૩૦ દિવસ સુધી જીવતો રહેવો જોઇએ, જ્યારથી તે શોધી કઢાયુ હોય તો તે તેનો દાવો આ પૉલિસીમાં હક્કદાર થવા લાયક બનાવે છે.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us