આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jan 28th

Last update:04:36:36 AM GMT

ઉપયોગિ લિંક્સ

Print PDF
કાર્ડિઓલૉજીમાં આધુનિક બદલાવ
હ્રુદયરોગના સમસ્યા, ઉચ્ચ રક્તદાબ, કોલેસ્ટ્રોલ, કાળજી, પેસમેકર્સ શસ્ત્રક્રિયા, હૃદયરોગ સંશોધન

અમેરીકન કૉલેજ ઑફ કાર્ડિઓલૉજી
દર્દીનું શિક્ષણ-સમાયા, અહેવાલ, રોજનીશી આ વિશેષ વિસ્તારમાં માહિતી

કાર્ડિઓલૉજીમાં હાલમાં નવું શું
નવી ઘટનાઓ, સમાચાર, ઇંટરનેટ પર સેમિનાર અને વગે.

કાર્ડિઓલૉજી સુવિધા
હૃદયરોગ, તે વિશેષ માહિતી તથા માર્ગદર્શન

બાળકોમાં કાર્ડિઓલૉજી
આરોગ્ય શાસ્ત્ર વિશેષ શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન, શિક્ષક અને વિઘાર્થી

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us