આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, May 26th

Last update:04:36:36 AM GMT

પ્રશનોત્તરી

Print PDF
હોમોયોપઁથી એ એક ઔષધો ઉપચાર પધ્ધતિ છે. તે દ્વારા રોગ પર ઉપચાર કરવામાં આવે છે. આ ઔષધોપચાર પધ્ધતિ દર્દીની પ્રકૃતિમાં યોગ્ય બદલ કરવા માટે ઉપયુકત છે.

’હોમિયોસ’ નો અર્થ ’સદ્શ્ય’ એવું થાય છે. તેમજ ’પઁથોસ’ નો અર્થ ’સહન’ ’કરવું’ (યાતના કે વેદના) એવું થાય છે.
Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us