આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Jul 03rd

Last update:04:36:36 AM GMT

વિનોદ - આરોગ્યનો વિનોદ

Print PDF
Article Index
વિનોદ
આરોગ્યનો વિનોદ
All Pages
આરોગ્યનો વિનોદ
વિનોદ વિનોદ

અમારામાંથી એક આરોગ્યનને ફ્લુ થયો હતો કારણકે અમે આરોગ્યને જે આરોગ્યના પોર્ટલ સાથે અમે કામ કરીએ છીએ એટલે અમારા આરોગ્યના જ્ઞાનની સાથે આ વ્યક્તિનો ઉપચાર કરવાનો નિર્ણાય લીધો. એટલે તે એક દવાની દુકાનમાં ગયો અને Fludac એક દવા તરીકે ફ્લુને સારો કરવા માટે લીધી.

Drugs Drugs
તમે વિચાર કરશો કે આ આખો મુદ્દો આટલો રમજી કેમ છે?
ખરોખર Fludac એક હતાશાવિરોધી દવા છે જે માનસિક ઉદાસિનતા માટે વપરાય છે નહી કે ફ્લુનો ઉપચાર કરવા, જેમ આપણો પ્રિય આરોગ્યન સમજે છે.

Cartoonડૉકટર જાર્ગન
તે શું કહે છે એનો અર્થ તે સમજે છે!
આની અત્યારે જ કાળજી કરવી જોઇએ. “આગલા મહિને હું હવાઈ જવાનો કાર્યક્રમ આયોજીત કરી રહ્યો છુ, પણ આ બહુ સરળ છે અને ફાયદાકારક છે જે મારે આ પ્રવાસ પહેલા કરવુ છે.”.
સારૂ અહિયા અમારી પાસે શું છે… કારણકે તેને કાઈપણ ધુંઘલી કલ્પના નથી અને ડૉકટર આશા રાખે છે કે તેને કાઈક કડી આપી શકશે.
“આપણે જોઇશુ ” “પહેલા મારે ગેરરીતેના વિમા વિષે તપાસવુ પડશે.”.
“મને તમારો વૈદ્યકીય ઇતિહાસ તપાસવા દ્યો.”. “હું તારી સાથે થોડો સમય વિતાવુ તે પહેલા મારે તપાસવુ પડશે કે તેણે છેલ્લા બિલનુ ભુગતાન કરેલ છે કે નહી.”.
“આ અથવાડીયા દરમ્યાન પછી બીજાની મુલાકાત કેમ નથી લેતા.”. “હું બપોરે ગોલ્ફ રમુ છુ." અથવા " મારે પૈસા જોઇએ છે એટલે હુ કાર્યલયની બીજી મુલાકાત માટે પૈસા લઊ છુ.”.
“આપણા પાસે સારા અને ખરાબ સમાચાર છે.”. સારા સમાચાર એ છે કે તે નવી BMW ખરીદે છે અને ખરાબ સમાચાર એ છે કે તેનુ ભુગતાન તમારે કરવાનુ છે.
“હું તારા માટે એક નવી દવા લખી આપીશ.”. “હું એક કાગળ લખી રહ્યો છુ અને તારા સોનાના સિક્કાનો ઉપયોગ મને ગમશે.”.
“જો આ અઠવાડીયામાં સારૂ ન થાય તો મને એક ફોન કરશો.”. “મને ખબર નથી કે તે નરક છે કે શું કદાચ તેની મેળાયે તે ચાલ્યુ જશે.”.
“આ જખમ બહુ ગહેરો લાગે છે.”. “મને લાગે છે કે હું ફેકાઈ જઈશ.”.
“આ તને સારૂ કરી દેશે.”. “દવાનો વેચાણ કરનાર બાયધરી આપે છે કે બધા લક્ષણોને મારી નાખશે.”
“આજુબાજુમાં ઘણુ બધુ ચાલી રહ્યુ છે.”. “હે ભગવાન, આ અઠવાડીયામાં તે ત્રીજુ છે. આના વિષે મારે કાઈક શીખવુ જોઇએ.”.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us