ડૉક્ટરની યાદી

Print
ત્વચારોગ તજ્ઞ
નામ સરનામો
ડાઁ. એ. એચ. પતકી રહેઠાણ:-
૪૬, શૈલેશ સોસાયટી,
કર્વે નગર, પૂણે- ૪૧૧૦૫૨.
ડાઁ. એ. આય. સય્યદ રહેઠાણ:-
૭,ડાઁ. કોયાજી રોડ,
પૂણે, જી. પી. ઓ પૂણે- ૪૧૧૦૦૧ .
ડાઁ.ડી. આર. શાહ રહેઠાણ:-
૩૩, આશિયાના પઁલેસ,
પૂણે, જી. પી. ઓ પૂણે- ૪૧૧૦૦૧ .
ડાઁ. એન. વી. શાહ
રહેઠાણ:
ચેતન કો. ઓ. હો. સોસયટી,
પ્લાઁટ ૧૬, એસ. નં. ૩૬/૭ ડેક્કન જીમખાના,
પૂણે- ૪૧૧૦૩૮.
ડાઁ. એસ. ડી. રાજપાઠક
રહેઠણ: ૩૮,
અંવતી સોસાયટી,
પર્વતી, પૂણે- ૪૧૧૦૦૯.
ડાઁ.એસ. એન. તોલાટ
રહેઠાણ:
૧૦૩૮, અકાર ભવન, આય. એમ. એ. હૉલની સામે,
તિલક રોડ, શુક્રવાર પેઠ, પૂણે- ૪૧૧૦૦૨.
ફોન- ૪૨૨૦૨૮૩.