વાળની પરિસ્થિતી

Print
યોર્ગઈથી મસાજ કરો. તેને અર્ધો કલાક રાખી પછી સાદા શેમ્પૂથી વાળને ધોવો.