પ્રસંગો અને પરિષદો

Print
ડઁર્મેટોલોજીસ્ટ
ક્લીનીકલ ડઁર્મેટોલોજી ૨૦૦૧
તારિખ: ૧ પમી માર્ચ ૨૦૦૧-૧૭મી માર્ચ ૨૦૦૧
શહેર: વીએના
રાજય: આઁસ્ટ્રિયા
સંપર્ક: ઓર્ગેનાઇજીંગ સેકેટ્રીયેટ
ફોન નં: +૪૪ ૧૭૧ ૪૦૭ ૯૭૩૧
ફેકસ: +૪૪ ૧૭૧ ૩૭૮ ૯૨૫૮/ +૪૪ ૧૭૧ ૪૦૩ ૦૦૫૫
ઇમેલ: d2000@cctltd.u-unet.com