શરીરના ૩ કાર્યો માટે સ્ટેમસેલ

Print
શરીરના ૩ કાર્યો માટે સ્ટેમસેલ
શરીરના ત્રણ અગત્યના કાર્યો માટે સ્ટેમ સેલ ચાવીરૃપ છે એવી શોધ નોર્થ કેરોલિના યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાાનિકોએ કરી છે. ગંધ, સેક્સ, અને પોતાની ઓળખાણ માટે ક્યા કોષો જવાબદાર છે તે શોધ વૈજ્ઞાાનિકોએ માઈસમાં કરી છે.

સંશોધકોના મતે આ શોધથી ઑટિઝમ અને ચીઝોફ્રેનિઆ જેવા રોગોની સારવારમાં નવો માર્ગ મળશે. આ રોગમાં ગંધની ઈન્દ્રિય કામ કરતી નથી. આ પ્રયોગમાં વૈજ્ઞાાનિકોએ ઊંદરના ૨૦ દિવસના ગર્ભમાંથી સ્ટેમ સેલ મેળવ્યા હતા. ૨૦ કલાક પછી નાકની અંદરના ભાગમાંથી લેવાતાં આ કોષો પોતાના જેવા જ કોષો ઉત્પન્ન કરતાં હતા. આ નાકના કોષો ત્રણ પ્રકારના ચેતાકોષોમાં પરિણમતા હતા. (૧) ઑલ્ફેકટરી કે જે ગંધ માટે જવાબદાર છે. (૨) ફેરોમોનલ જે ફેરોમોન્સ માટે અને (૩) ગોનડોટ્રેપિન જે પ્રજોત્પાદન સાથે સંકળાયેલ છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:gujaratsamachar