અછબડાના પ્રસારણ કરવાની પ્રચલિત પ્રથા

Print
અછબડાનુ પ્રસારણ.
અછબડાનુ પ્રસારણ માણસથી માણસ સુધી એક સુક્ષ્મ ટીપાના ચેપથી થાય છે અને તે મધ્યવર્તી ભાગ જ્યાં સુક્ષ્મ ટીપાની આસપાસ બીજા ભાગો એકઠા થાય છે તેવુ છે. પ્રત્યક્ષ (વ્યક્તિગત) સંપર્કમાં આવવાથી દર્દીઓને તેનો ચેપ લાગે છે. આ ચેપના પ્રવેશદ્વારની અંદર જવુ એ શ્વાસોશ્વાસ લેવાના રસ્તા દ્વારા છે, કારણકે આ રોગનુ મુળ એકદમ labile છે, જે બહુ અસંભવિત છે અને જે પ્રસારણ કરવામાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ ચેપના સંબંધમાં આવવુ જે એક બેશક ભાગ ભજવે છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ જેને Herpes Zoster છે તે એક વસ્તુસ્થિતીનો દાખલો છે. આ રોગનુ મુળ ગર્ભના ઓરને અવરોધને લાવી ત્રાસ આપે છે અને ગર્ભને ચેપ લગાડે છે, જે આ પરિસ્થિતી જન્મજાત Varicella ના નામે ઓળખાય છે.

અછબડાના વિચારનો સેવન સમય
સામાન્યત: વિચારનો સેવન સમય લગભગ ૧૪ થી ૧૬ દિવસ હોય છે, તે છતા અત્યંત ૨૧ દિવસો સુધી નોંધાયેલ છે.