હસ્તમૈથુન.

Print
હસ્તમૈથુન એટલે પોતે પોતાના લિંગના અંગોને લૈંગિક આનંદ લેવા ઉત્તેજના આપવી. બંને લિંગો આ પ્રવૃતી કરી સંતોષ મેળવે છે. હસ્તમૈથુન વિષે બહુ ગેરસમજ અને તેને લગતી ખોટી માન્યતાઓ છે. તે એક સામાન્ય કામ છે અને તેને લઘુ અથવા દોષી ન માનવુ જોઇએ. તે ફક્ત એક સામાન્ય પ્રક્રિયાનો ભાગ છે જેનાથી તમને તમારા શરીર વિષે જાણકારી અને શિખવા મળશે. તે ફક્ત એક વાસ્તવિક સંભોગ કરવાની જગ્યાએ એક નકલી પ્રેમ કરવા એ એક ભાગ પાડેલો અનુભવ છે,અને હસ્તમૈથુન એ સ્વાર્થી છે.

હસ્તમૈથુન વિષે કેટલીક ખોટી માન્યતાઓ.
હસ્તમૈથુન વિષે લોકોના કેટલાક ખોટા અભિપ્રાયો નીચે જણાવેલ છે.

તમારા માટે હસ્તમૈથુન શું કામ સારૂ છે ?

શું હસ્તમૈથુન સહીસલામત છે.
હસ્તમૈથુન વિષે ખોટી માન્યતાઓ અને અફવાઓ હોવા છતા, એ કે સંપુર્ણપણે સમજવુ જોઇએ કે હસ્તમૈથુન કરવુ એ સૌથી વધારે સુરક્ષિત છે અને તે કોઇ પણ રોગ નથી આપતુ અથવા તમારા લૈંગિક જીવનને કોઇ સમસ્યા ઉભી નથી કરતુ. સાચુ કહીએ તો તે એક સૌથી સારો રસ્તો બતાવવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે તમે તમારા જોડીદાર સાથે સંભોગ કરવા તૈયાર હોય.

કેટલુ હસ્તમૈથુન સુરક્ષિત છે.
ત્યાં કોઇ "સામાન્ય" હસ્તમૈથુનનો દર નથી. એક વ્યક્તિ નિયમિત અને વારંવાર હસ્તમૈથુન કરી શકે છે. ઘણા લોકો એક દિવસમાં વારંવાર હસ્તમૈથુન કરે છે અથવા દિવસમાં ફક્ત એક વાર કરે છે. ત્યાં કેટલાક લોકો પણ છે જે કોઇ દિવસ હસ્તમૈથુન નથી કરતા. ફક્ત એક વસ્તુ બની શકે કે તેનુ લિંગ થોડુક વેદનાથી પીડીત થાય પણ તે ફરીથી સામાન્ય થઈ જાય છે. એક જુવાન માણસ માટે હસ્તમૈથુન બંધ કરવુ એ એક બહુ જ મુશ્કેલ કામ છે અને તે કરવા તેમની સંકલ્પશક્તિ બહુ જ મજબુત હોવી જોઇએ.

હસ્તમૈથુન એક વિવાહીત યુગલની વચમાં શું નબળો લૈંગિક નાતો સુચિત કરે છે ?
એ સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે એક સુખી પરણીત વ્યક્તિ હસ્તમૈથુન કરતો નથી, જો તેનુ અથવા તેણીનો લૈંગિક સંબંધ તંદુરસ્ત હોય. સારો સંબધ હોય તે છતા કેટલાક લોકો જુદી જાતનો લૈંગિક અનુભવ લેવા માટે હસ્તમૈથુન કરે છે. કેટલાક યુગલો એકબીજા સાથે હસ્તમૈથુન કરે છે. આ એક ચિંતાની વાત છે, કે જ્યારે તમે/તેણી પ્રેમ કરવામાં નિષ્ફળ જાવ ત્યારે ફક્ત એક માંદગીનો ઉપચાર કરનાર વિશેષજ્ઞ અથવા પરામર્શકની પાસે જવાની જરૂર પડે છે.