વિચિત્ર માન્યતાઓ.

Print
શબ્દકોષ પ્રમાણે માનસિક અને ભાવનાત્મક વિકાસને અટકાવી દઈ વસ્તુ અથવા શરીરના ભાગને જે કુદરતી રીતે મુખ્યત્વે લૈંગિકતાનો ભાગ નથી અને જે જબરજસ્દીથી લૈંગિક સબંધમાં પ્રસન્નતા લેવા માટે વાપરવામાં આવે છે. હસ્તમૈથુન કરતી વખતે ઘણીવાર વિચિત્ર માન્યતા એક સ્થુળ પદાર્થ છે અને તેને તમારા ભાગીદાર સાથે એક લૈંગિક ઉત્તેજના માટે લૈંગિક આવેગોની પ્રવૃતીમાં સમાવિષ્ટ કરી શકાય છે. એક નિર્જીવ વિચિત્ર માન્યતાઓને બે ભાગમાં વિભાજીત કરાય છે, એક વિચિત્ર માન્યતા અને બીજી મધ્યમ માત્રાની વિચિત્ર માન્યતા.

એક આકાર અને વિચિત્ર માન્યતાની એક વસ્તુ જેનુ રૂપ કદાચ એક પટ્ટા જેવુ અથવા પગરખા જેવુ છે. એક વિચિત્ર માન્યતાની માધ્યમ પરિસ્થિતિમાં તે એક પદાર્થ છે જેમાંથી તે બનાવવામાં આવ્યુ છે, તે બહુ મહત્વનુ છે જેવુ કે રેશમ અથવા ચામડુ. એક અંધશ્રધાળુ ઘણીવાર તેમને ગમતી વસ્તુઓ ભેગી કરીને વિચિત્ર માન્યતાઓનો પ્રતિકાર કરે છે અને ચોરી કરેલા સામાન સાથે દુર સુધી જાય છે. અંધશ્રધાળુ પોતાના લૈંગિક આનંદને મેળવવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ વાપરે છે, જેમાંથી સૌથી સામાન્ય નિર્જીવ વસ્તુ છે તે છે તંગ ચડ્ડી, કાચળી, ઘાઘરો, ઘુંટણ સુધીનુ બહુધા ગૂથેલુ મોજુ અથવા ચડ્ડીનુ/પગનુ લાંબુ મોજુ, negligees,પગરખા, જોડા અને હાથના મોજા, સાધારણ વસ્તુઓ જેવી કે ચામડુ, રબર, રેશમ અથવા પ્રાણીની ચામડીમાંથી બનાવેલુ વસ્ત્ર સાધારણ રીતે ઘણીવાર એક અંધશ્રધાળુ પસંદ કરે છે અથવા એવી વસ્તુઓ ઇચ્છે છે જેવી કોઇએ પહેલાથી પહેરેલી હોય. પહેરેલી વસ્તુઓ એકને પહેલી માલિકની પ્રતિકાત્મક સુચના તરીકે મદદ નથી કરતુ, તે છતા એક અંધશ્રધાળુ તે વસ્તુની સાથે સબંધ નથી જોડતો, આ કરવા માટે એક વ્યક્તિને સબંધિત નહી. કોઇકવાર તે શરીરનો એક ભાગ છે, જેવો કે વાળ, પંજો, પગ અથવા કુલ્લા, જે કામોત્તેજીક વિચિત્ર વસ્તુઓ બની જાય છે.
લૈંગિક ક્રિયા, તે ક્યારેક સાથીદારને સમાવિષ્ટ કરે છે, બીજાનુ વ્યક્તિત્વ હરી લ્યે છે અને ઇન્દ્રીયગ્રાહી બનાવે છે. એકનુ ધ્યાન વિચિત્ર માન્યતાઓ ઉપર કેંદ્રીત છે, જ્યારે એક અંધશ્રધાળુ તેને નહી માનનારો કોઇકવાર એક વિશેષ શરીરનો ભાગ જે સાધારણ લૈંગિકતાને ઉશ્કેરે છે અને બીજી વ્યક્તિના હાવભાવ પણ તેના ઉપર સ્થિર સ્થાયી નથી થતા.

કેટલાક કિસ્સાઓમાં અંધશ્રધાળુ લૈંગિકતામાં જાગૃત થઈ જાય છે અને કામોવેશની પરાકાષ્ઠામાં પહોચે છે, જ્યારે કામોતેજીક વિચિત્ર વસ્તુ વાપરવામાં આવે છે. બીજા ઉદાહરણોમાં લૈંગિક પ્રતિક્રિયા કામોત્તેજક છે, જે વિચિત્ર વસ્તુ વીના પણ થાય છે, પણ સાધારણપણે તે ઓછા સ્તર ઉપર થાય છે. જ્યારે કામોત્તેજક વિચિત્ર વસ્તુ નથી હોતી ત્યારે એક અંધશ્રધાળુ ઘણીવાર લૈંગિક આવેગોને કલ્પનામાં લાવીને તેને સંભાળે છે. કેટલાક અંધશ્રધાળુઓ, કામોત્તેજક વિચિત્ર વસ્તુ પોતાના સાથીદાર સાથે વિશિષ્ટ રસ્તે વાપરે છે જે અસરકારક હોય. ઉદાહરણ તરીકે જનનેન્દ્રિયો રેશમથી ઘસે છે અથવા તેના સાથીદારે કાળા મોજા નીચે ન ઉતરે તે માટે બાંધવાનો પટ્ટો અને ઉંચી એડીના પગરખા પહેરવા જોઇએ. બહુમતિ કિસ્સાઓમાં એક વ્યક્તિ કામોત્તેજક વિચિત્ર વસ્તુ સાથે બીજાઓને જોખમ ઉભુ નથી કરતો અને કામેત્તેજક વિચિત્ર વસ્તુને ખાનગીમાં વાપરીને, ઘણુ કરીને હસ્તમૈથુન કરીને.

કેટલાક સિદ્ધાંતવાદીઓ એમ માને છે કે તે વ્હેલા બચપનના અનુભવોથી વિકસિત થાય છે, જેમાં એક વસ્તુ ચોક્કસ શક્તિશાળી લૈંગિક આવેગો અથવા પ્રસન્નતા સાથે જોડાયેલ છે - બીજા શીખતા સિદ્ધાંતવાદીઓ વ્હેલા બચપન ઉપર કેંદ્રિત નથી કરતા પણ પછીના બચપન ઉપર અને કિશોરવસ્થા અને બીજી હસ્તમૈથુન સબંધિત પ્રવૃતી સાથે જોડાયેલ છે. મનોવિશ્લેષણને સબંધિત સિદ્ધાંતો શિશ્નની પુજાની સામાન્ય કલ્પના અને લિંગોચ્છેદનની કાળજી ઉપર કેંદ્રિત છે. સંશોધનકારોએ બતાવ્યુ છે કે સામાન્ય અંધશ્રધાળુઓએ સમાજની કુશળતા બહુ નબળી વિકસિત કરી છે અને તેમના જીવનથી એકદમ અલગ છે અને તેઓને નિકટ લાવવાની ક્ષમતા એકદમ ઓછી થઈ ગઈ છે.