બાળકો માટે પૌષ્ટીક ખોરાક.

Print
બાળકો માટે પુરતો પૌષ્ટીક ખોરાક આપવો એ ભારતમાં એક ગંભીર સવાલ છે. બાળક માટે પૌષ્ટીક ખોરાકનો સુધારો કરવા માટે સરકારે ત્રણ ચરણોમાં પહેલવૃત્તિ કરવી જોઇએ.
  1. રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યના સ્તરની નીતીઓના માધ્યમથી અપુરતો આહાર ઓછો કરવા અને જન્મ સમયે ઓછુ વજન દુર કરવા જવાબદારી લેવી જોઇએ.
  2. એક સમુદાય આધારિત દૃષ્ટીકોણનો ઉપયોગ બાળકના અપૂરતા આહાર અને તેના વિકાસ માટે વાપરવો જોઇએ.
  3. વિટામિન એ અને લોઢામાં ઉમેરો કરવા તજવીજ કરવી, વિટામિન અને ખનીજની ઉણપને લીધે થતા નુકશાનને સંભોધન કરવા.
અધ્યતન UNICEF ના આંક્ડા બતાવે છે કે ૪૬ ટકા બધા બાળકો ૩ વર્ષની ઉમર કરતા નાના તેમની ઉમર માટે બહુ નાના છે, ૪૭ ટકા ઓછા વજનવાળા છે અને ઓછામાં ઓછા ૧૬ ટકા બગડી ગયેલ છે. આમાંથી ઘણા બાળકો ગંભીર પ્રમાણમાં કુપોષિત છે. તમારા બાળકને પૌષ્ટીક આહાર આપવા માટે કેટલાક સુજાવો આપ્યા છે.