માં, કૃપીયા મને સહન કર.

Print
બીજી વારના અપરાધીઓ માટે ૩ વર્ષની સજા + રૂ.૨૫૦૦૦/- નો દેડ. એક વાર સંસદ હા માથુ હલાવે તો નિયમાનુસાર આ કાયદો બની જશે, બહુ સારૂ, પણ શું આ કાયદો માતાપિતા, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની વર્તણુકમાં આ ઉંડા જડથી માનેલો બદલાવ લાવી શકશેread more...